Ref.72435

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 28-10-2019
FINAL: 03-02-2020

DURADA: 36 hores

HORARI: dilluns de 09:30 a 12:30 hores

Afiliats/des: 180€
Nous Afiliats/des: 220€
No Afiliats/des: 295€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Valoració del curs

6,87

Persones formades

62
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A2

preparacio-oposicions-a-la-diputacio-de-barcelona-temari-general-grups-a2-72435

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i en un únic termini en el moment de la inscripció al curs.

La inscripció al curs inclou la docència, set d’inici, material i/o dossier sobre els continguts.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

- Realitzar repàs teòric del temari corresponent a la part general.
- Realitzar simulacions de proves i exercicis
- Resoldre dubtes del temari establert

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

3. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.

4. L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

5. L’administració local. La Llei de bases del règim local. La província en el règim local: organització provincial i competències. El municipi: organització municipal i competències. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.

6. La funció pública local. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). Classes de personal al servei de l’Administració local: funcionaris, personal eventual i personal laboral. El personal directiu professional. L’ingrés a la funció pública. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Drets i deures dels funcionaris locals. Sistema retributiu. Les situacions administratives.

7. Els actes administratius. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul•litat i anul•labilitat. El procediment administratiu. Còmput de terminis. Fases del procediment. Revisió dels actes administratius. Recursos administratius.

8. Contractes de les administracions públiques: obres, concessió d’obres, concessió de serveis, subministrament, serveis. Parts en el contracte: òrgan de contractació, capacitat i solvència de l’empresari i successió del contractista. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles. Actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques: preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes de les administracions públiques.

9. Les hisendes locals i els seus pressupostos. Classificació dels ingressos. Els pressupostos de les entitats locals: concepte, principis i estructura. Elaboració i aprovació del pressupost.

10. Funcionament dels òrgans col•legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Règim de sessions i acords. Votacions. Actes i certificats dels acords.

11. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica. Els principis de transparència i bon govern: legislació bàsica, objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Transparència de l’activitat pública i accés a la informació. La protecció de dades de caràcter personal: obligació del seu compliment.

12. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona. Objectius que té plantejats en relació amb l’àmbit local. Principals polítiques d’assistència i assessorament. Actuacions i suport per a la promoció i la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques locals des de la Diputació de Barcelona.

Valoració del curs

6,87

Persones formades

62
Descarrega la informació del curs aqui.