Ref.65441

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
- C/ EMPORDA 7-13

INICI: 10-04-2018
FINAL: 23-05-2018

DURADA: 60 Hores

HORARI: dimarts, dimecres i dijous de 18:30 a 21:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Soldadura: MIG-MAG

soldadura-mig-mag-65441

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

• Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre soldadura MIG/MAG com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necessàries per a l’exercici de les ocupacions relacionades amb la soldadura.
• Analitzar la informació tècnica i interpretar els processos de soldadura amb elèctrodes consumibles (MIG/MAG),determinant fases, operacions, equips, útils. etc., atenent a l’aprofitament dels recursos i a criteris de qualitat, complint amb les normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient. a fi de determinar el procediment més adequat que permeti realitzar soldadures amb elèctrode consumible (MIG/MAG), segons l'especificat.

• Preparar els equips i els elements, per a la soldadura, amb elèctrode consumible (MIG/MAG) complint les normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient.
• Soldar amb elèctrode consumible (MIG/MAG) de forma manual o automatitzada de manera que es compleixin les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient.
• Verificar les soldadures MIG/MAG realitzades, complint les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient
• Realitzar el manteniment bàsic dels equips i components.
• Analitzar la informació tècnica i interpreta els processos
• Preparar els equips i elements complint les normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient.
• Soldar diferents materials metàl•lics i no metàl•lics, de manera que es compleixin les especificacions i normes tècniques i de prevenció de riscos laborals i medi ambient.
• Verificar que les soldadures realitzades compleixen amb les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient.
• Complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats i les mesures i equips per prevenir-los.
• Realitzar el manteniment bàsic dels equips i components.

mes...

-Soldadura MIG-MAG

La prova final que l’alumne haurà de superar s’estructura en:

Es realitzaran dues proves: una teòrica i una altra pràctica.

Es considerarà que s’ha superat l’acció formativa si l’alumne obté una qualificació igual o superior a 5 en cadascuna de les dues proves finals.

Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes representatives del contingut més destacat del curs.

Durada: 1 hora

Criteris de valoració: Cada una de les preguntes tindrà una valoració de 0’5 punts, amb un total de 10 punts. Per tal d’aprovar la prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts

Temporització i lloc de realització: A la antepenúltima sessió del curs, a l’aula teòrica.

Tipus de prova. Prova pràctica. Elaboració d’una peça mitjançant soldadura MIG MAG, seguint les instruccions descrites

Criteris de valoració: La puntuació serà numèrica de 0 a 10 i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir 5 punts. Es valoraran els següents ítems amb una puntuació de 2 punts per cadascun d’ells:
• La preparació prèvia. Preparar correctament les màquines, eines i materials que haurà d’emprar en la pràctica.
• Seqüència. Que segueix ordenadament i per ordre els passos de cada procediment.
• Utillatge adequat i habilitats. Que utilitza les eines adients per a cada operació.
• Seguretat i prevenció. Que té en compte les normes de seguretat.
• L’acabat. Que l’acabat de la peça sigui correcte.

Durada: 2 hores.

Temporització i lloc de realització: A la penúltima sessió del curs, al taller de soldadura.

La nota de la prova final serà la resultant d’obtenir la mitjana entre la nota de la prova teòrica i la de la prova pràctica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.