Comerç a través de les xarxes socials

Compra Venda

Objectius generals

Identificar les principals eines de gestió de xarxes socials en les empreses..

Objectius específics

-Identificar els diferents tipus de relacions professionals que es poden desenvolupar a través d’Internet.
-Reconèixer la importància de crear una marca personal que possibiliti i fomenti les relacions socials entre empreses.
-Identificar els diferents mecanismes de màrqueting que es poden utilitzar per  potenciar les relacions comercials.
-Comprendre les transformacions generades per les noves tecnologies en l'àmbit empresarial.
-Conèixer les eines web 2.0 que permeten realitzar una campanya de màrqueting online i adaptar-les al nostre model de negoci.

Contingut

5444

1. Branding personal (marca personal
- La identitat visual corporativa:
- definició, característiques i tipologies
- Elements bàsics de la marca
Tipologies de marca: Monolítica vc. Sistema. Fonaments de l'Arquitectura de marca. Estratègies i processos
- Branding orientat a resultats de qualitat, tant per a l'entitat,com des del punt de vista del client final.

2. Foment de les relacions empresarials a través de les xarxes socials
- Importància de La connexió amb els clients, usuaris a través de les xarxes en:
La Visualització de l’empresa. La Generació d’oportunitats de negoci. El Foment la participació de l’empresariat. El augment de la competitivitat empresarial
- Determinació de l'estratègia/es en les relacions empresarials a través de les xarxes socials
Els grups de conversa o xat. Servei de missatgeria instantània. Telefonia per Internet. Els fòrums: llegir i escriure en un fòrum. Els grups de discussió. Xarxes socials: Digitals i professionals. Weblogs, blogs o bitàcoles. Xarxes socials per a empreses. (social media). El grup d’una comunitat virtual o xarxa social interessant.

3. Xarxes socials i negoci
- Tipologia de xarxes socials
Xarxes horitzontals Vs xarxes verticals. Xarxes més populars: Facebook, Twitter i LinkedIn. Imatge social: Instagram i Flikr. Xarxes obertes, xarxes tancades. Xarxes de treball col·laboratiu. Xarxes d’interessos: Pinterest
- Classificació de xarxes segons finalitats del negoci: compartir, ubicar, publicar, entre d’altres.
- Les xarxes com a eines de monitorització
- Seguretat e imatge a les xarxes socials.
Normes bàsiques de seguretat a la web. Recomanacions de seguretat a les xarxes socials

4. El màrqueting on-line
- Organització i gestió de l’estratègia de màrqueting digital
- Definició d’objectius. Objectius: específics, mesurables, possibles, realistes.
- Fases:
Publicitació del producte. El client potencial. Acció de compra. Fidelització del client. L’embut de conversions.
- Eines d’anàlisi d’informació
Informes: a mida, predefinits, normalitzats, a temps real. Segmentació. Panells. Anàlisis estadístics

Avaluació

1. Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes representatives del contingut més destacat del curs.

Durada i lloc de realització: 30 min i es farà a l’aula

Criteris de valoració: Cada una de les preguntes tindrà una valoració de 0’5 punts, amb un total de 10 punts.

Temporització: A la penúltima sessió del curs.

2. Tipus de prova. Elaboració i exposició del treball pràctic.

Des del primer dia del curs es treballarà en un projecte en grup que consistirà en crear una plataforma digital wordpress més canals socials, entorn un projecte de màrqueting online.
La idea és que, al llarg del curs, i a mesura que adquireixen coneixements, vagin treballant en el projecte, des de múltiples perspectives, i siguin capaços de crear comunitat.
A final del curs es farà una presentació en públic on cal que participin tot els alumnes del grup,

Criteris de valoració: El treball tindrà una valoració de 8 punts. La presentació del treball tindrà un valor d’2 punt.
Es valorarà la capacitat de treballar en equip, la capacitat d’organització, la capacitat de crear i de gestionar una comunitat online i la capacitat d’aixecar i gestionar les seves plataformes pertinents de manera grupal i individual.

Durada: El dia de la presentació, les exposicions tindran un durada d’una hora per grup, aproximadament.

Temporització i lloc de realització: el treball es realitzarà a classe durant les diferents sessions. L’exposició es realitzarà durant la darrera sessió del curs.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Valoració


Estudiants formats

106

Comparteix