COMT0110_MF0246_Organització d’un sistema d’informació de consum

Compra Venda

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Organització d'un sistema d'informació de consum MF0246_3 del certificat de professionalitat COMT0110 Atenció al client, consumidor o usuari

Obtenir, organitzar i gestionar la informació i documentació en matèria de consum.

Objectius específics

- Aplicar els mètodes d'obtenció d'informació relacionats amb el consum de béns i serveis.
- Aplicar els procediments i mètodes per organitzar, tractar i arxivar la informació o documentació de consum utilitzant amb eficàcia aplicacions informàtiques de tractament i arxiu de la informació.
- Analitzar la informació i documentació relacionades amb el consum i els drets del consumidor o usuari de béns i serveis.
- Elaborar documents específics sobre consum, integrant dades, textos i gràfics, amb l'organització, el format i la presentació adequats.

Contingut

6703

UF1755
1. Informació i fonts de consum.
- Tipus de fonts i informació de consum.
- Fonts d'informació institucional de consum. Europea. Estatal: el CIDOC (Centro de Información y Documentación del Consumo). Autonòmica. Local.
- Fonts d'informació primària de consum. Monografies. Informes tècnics. Revistes (publicacions periòdiques o seriades). Catàlegs de productes. Normes. Materials no convencionals i d'altres. Enquestes a consumidors.
- Fonts d'informació secundària de consum. Índexs bibliogràfics. Índexs KWIC/KWOC. Índexs de continguts. Bases de dades (bibliogràfiques-factuals-documentals). Directoris.
- Suports de la informació. Impresos o escrits. Edició electrònica. Multimèdia: informació audiovisual.
- Normativa reguladora del tractament de la informació. Propietat intel   • lectual. Drets d'autor.

2. Tècniques de recerca d'informació de consum.
- Tipus i eines de recerca d'informació: llocs web, institucionals, pàgines personals, fòrums i grups de notícies.
- Criteris de qualitat, vigència i fiabilitat de la informació i les seves fonts. Autoria. Filiació. Actualitat. Propòsit. Audiència. Llegibilitat.
- Anàlisi comparativa de les fonts o els documents d'informació de consum: Variables de comparativa: preu, suport, qualitat, accessibilitat. Estimació cost/rendiment.
- Cercadors d'informació en línia. Bases de dades. 16/30 UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu Directoris i bibliotequ Directoris i biblioteques virtuals. Motors de cerca. Metacercadors.

3. Tècniques de catalogació i arxiu d'informació i documentació aplicades als sistemes d'informació de consum.
- Determinació de continguts i tipus de documents que cal arxivar: casuística de la informació de consum.
- Sistemes de registre de la informació i documentació de consum: Conceptes i característiques. Tipologia. Reclamacions o altra documentació. Flux documental. Fases: captació, registre, actualització, modificació i consulta. Funcions i serveis que desenvolupen. Els arxius físics i informàtics de la informació.
- Avantatges i inconvenients del suport informàtic respecte als suports convencionals.
- Enregistrament d'arxius en diferents formats. Textos. Enriquits. Web. Imatges. Sons. Vídeos.
- Codificació de documents. Classificació de documents. Nivells d'accés.
- Conservació de documentació obsoleta o històrica. Vigència de la documentació. Destrucció de documentació obsoleta o històrica. Arxiu definitiu o d'altres. Realització de còpies de seguretat.
- Instruments d'organització de la informació i documentació de consum. Manual d'arxiu i classificació de documents. Catalogació i indexació de documents i informació.
- Aspectes legals de l'arxivística i actualització normativa. Normes en matèria de seguretat, integritat i confidencialitat de la informació.

4. Bases de dades i centres documentals de consum.
- Centres documentals o bancs i bases de dades de consum: el CIDOC.
- Planificació i disseny d'un sistema gestor de bases de dades segons productes i sectors. Informació que s'ha d'incorporar. Estructura de la base de dades: relacionals i documentals. Estructura i nomenclatura de les taules en funció del contingut. Control de redundància de la informació. Determinació d'administradors responsables del sistema. Claus i nivells accés a usuaris. Restricció de dades: nivells de consulta, actualitzacions, generació d'informes. Sistemes i controls de seguretat: pèrdua, modificació o destrucció fortuïta de dades.
- Operacions bàsiques de bases de dades en fulls de càlcul. Obertura, tancament, compactació i reparació d'una base de dades. Xifratge i desxifratge d'una base. Conversió d'una base de dades. Ordenació. Filtratge. Validacions. Formularis. Informes. Subtotals. Consolidacions i informes de taules i gràfics dinàmics. Vinculació de fulls de càlcul o un altre tipus de taules amb bases de dades.
- Ordres de les bases de dades. Conceptes generals. Ordres de manipulació i format. Anàlisi de dades: auditoria, referència circular, format condicional, escenaris, taules, buscar objectius, taules dinàmiques o d'altres. Ordres d'utilitat: cercar, substituir, protegir, hiperenllaç, validació o d'altres.
- Mètodes d'accés, protecció i control de la informació per part de l'usuari a través de les bases de dades.
- Aplicació de diferents ordres de les bases de dades. Recerques i consultes d'informació en matèria de consum. Anàlisi dels resultats de les consultes a bases de dades. Elaboració d'informes de la base de dades de consum.
- Anàlisi d'informació i reclamacions per sectors específics. Informació estadística per tipus de sector i motiu de la reclamació.

UF1756
1. Elaboració de butlletins i síntesi d'informació de consum.
- Terminologia de la documentació i informació de consum. Tesaurus i paraules claus de consum. Normativa. Llenguatges: normatius i documentals.
- Butlletins d'informació i informes: Concepte. Finalitat. Estructura. Composició.
- Compliment de procediments d'elaboració i presentació. Forma. Terminis.
- Tècniques i normes gramaticals. Correcció ortogràfica i semàntica. Construcció d'oracions. Normes d'aplicació de sigles i abreviatures. Eines per a la correcció de textos: diccionaris, gramàtiques, diccionaris de sinònims i antònims, i correctors informàtics.
- Tècniques d'elaboració de documents de síntesi i comunicació escrita. Pautes de realització: concisió, precisió, claredat, coherència, riquesa de vocabulari, cohesió i èmfasi. Estils de redacció: tècniques de sintetització de continguts.
- Redacció de documents professionals. Llenguatge escrit. Contingut i organització: fitxes de contingut. Resum o síntesi.
- Presentació de la documentació. Fonts d'origen. Cronologia. Canals de comunicació i divulgació. Internet/intranet.
- Normativa i usos habituals en l'elaboració i presentació de la documentació de consum. Protecció de dades. Seguretat i confidencialitat.

2. Tractament de la informació de consum amb processadors de textos. – Aspecte dels caràcters i les lletres. Tipus. Mida. Efectes.
- Aspecte d'un paràgraf. Alineació i interlineat. Espai anterior i posterior. Sagnats i tabuladors al text. Treball amb el regle. Llistes numerades. Canvi d'estil, vinyetes i d'altres.
- Format del document. Autoformat. Autocorrecció. Aplicació de manuals d'estil.
- Edició de textos. Configuració de capçaleres i peus de pàgina. Inserció en edicions de text de: taules, gràfics, organigrames, objectes i imatges, i d'altres.
- Documents professionals: Creació i ús de plantilles. Tasques automatitzades.
- Creació d'un informe personalitzat. Assistent per a informes. Creació d'un informe (en columnes, tabulat o justificat). Creació d'un autoinforme.
- Creació de formularis. Assistent per a formularis. Creació d'un formulari: en columnes, tabulat, fulls de dades o justificat, formularis amb subformulari. Autoformulari. Obertura, tancament, canvi, emmagatzematge, eliminació i impressió d'un formulari. Ús de filtres en formularis.
- Impressió de textos.

3. Presentació d'informació de consum amb taules.
- Presentació d'informació amb taules. Creació d'una taula. Propietats: afegir vores i ombres, combinació de cel   • les. Importació, vinculació i exportació de taules.
- Edició d'una taula. Desplaçar-se. Afegir i suprimir. Cercar i substituir dades. Copiar, retallar i enganxar dades.
- Relacions entre les taules. Índexs. Conversions de text i taules.
- Personalització de la vista de full de dades. Mostrar i amagar. Canviar l'alçada de files i columnes. Desplaçar-se i immobilitzar.
- Impressió d'un full de dades.

4. Presentació d'informació de consum amb gràfics.
- Elaboració de representacions gràfiques. Criteris de selecció: llegibilitat, representativitat, vistositat.
- Elements presents als gràfics. Rangs o sèries del gràfic, títol, llegenda, eixos, línies de divisió, escales, rètols, fonts, representació.
- Configuració i modificació dels elements.
- Tipus de gràfics. De línies, àrees, barres, columnes o histogrames, polígons, ogives, anells, radar, superfície, dispersió, bombolles, representació de grafs, sectors o ciclograma, moviment, pictogrames o altres a partir de dades convenientment tabulades.
- Creació d'un gràfic. Selecció del tipus de gràfic. Selecció dels rangs de dades. Addició d'una nova sèrie de dades al gràfic. Opcions del gràfic. Ubicació del gràfic.
- Modificació del gràfic. Tipus de gràfic. Dades d'origen. Opcions de gràfic. Ubicació. Addició de dades i línia de tendència. Vista en 3D.
- Supressió d'un gràfic.
- Integració de gràfics en document

Avaluació

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Estudiants formats

15

Comparteix