COMT0411_MF0503_Promocions en espais comercials

Compra Venda

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu MF0503_3  Promocions en espais comercials, del certificat de professionalitat COMT0411 Gestió comercial de vendes

Objectius específics

- Definir accions promocionals segons els objectius comercials, l'increment de les vendes o la rendibilitat dels espais comercials.
- Elaborar elements promocionals per a establiments comercials utilitzant els materials i equips adequats.
- Aplicar mètodes de control d'eficiència en accions promocionals al punt de venda.

Contingut

6081

1. Promoció al punt de venda.
- Comunicació comercial:
   •  Publicitat i promoció.
   •  Polítiques de màrqueting directe.
- Planificació d'activitats promocionals segons el públic objectiu.
- La promoció del fabricant i de l'establiment:
   •  Diferències.
   •  Relacions beneficioses.
- Formes de promoció dirigides al consumidor:
   •  Informació.
   •  Venda.
   •  Llançament.
   •  Notorietat.
- Selecció d'accions:
   •  Temporades i vendes estacionals.
   •  Degustacions i demostracions al punt de venda.
- Animació de punts calents i punts freds a l'establiment comercial:
   •  Tipus d'animació i clients del punt de venda.
   •  Àrees de bases: expositors, góndoles, vitrines i illes.
   •  Indicadors visuals, productes ganxo, decoració.
   •  Centres d'atenció i informació al punt de venda.
- Ús d'aplicacions informàtiques de gestió de projectes o tasques.
2. Marxandatge i animació del punt de venda.
- Definició i abast del marxandatge.
- Tipus d'elements de publicitat al punt de venda:
   •  Aturadors.
   •  Pancartes.
   •  Adhesius.
   •  Displays.
   •  Estands.
   •  Mòbils.
   •  Banderola.
   •  Cartells. Etc.
- Tècniques de retolació i serigrafia:
   •  Tipus de lletres.
   •  Forma i color per a fullets.
   •  Cartellística al punt de venda.
- Missatges promocionals:
   •  Missatge publicitari-producte.
   •  Mecanismes d'influència: reflexió i persuasió.
   •  Reglamentació de la publicitat i promoció al punt de venda.
- –Aplicacions informàtiques per a l'autoedició de fullets i cartells publicitaris.
3. Control de les accions promocionals.
- Criteris de control de les accions promocionals.
- Càlcul d'índexs i de ràtios economicofinancers:
   •  Rotació al lineal.
   •  Marge brut.
   •  Taxa de marca.
   •  Ràtios de rotació.
   •  Rendibilitat bruta.
- Anàlisi de resultats:
   •  Ràtios de control d'eficàcia de les accions promocionals.
- Aplicació de mesures correctores al punt de venda.
- Ús de fulls de càlcul informàtic per a l'organització i el control del treball.
4. Accions promocionals en línia.
- Internet com a canal d'informació i comunicació de l'empresa o establiment.
- Eines de promoció en línia, llocs i estils web per a la promoció d'espais
- virtuals.
- Pàgines web comercials i informacionals.
- Elements de la botiga o l'espai virtual
- Elements de la promoció en línia.

Estudiants formats

9

Comparteix