COMT0411_MF1002_Anglès professional per a activitats comercials

Compra Venda

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
- Comunicar-se en anglès en un nivell bàsic (A2)

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Anglès professional per a activitats comercials (MF1002_2) del certificat de professionalitat COMT0411 Gestió comercial de vendes.

   •  Interpretar la informació d'un discurs oral, en llengua estàndard, tant en viu com retransmès, en diferents situacions-tipus de relació amb un client/consumidor.
   •  Interpretar de forma eficaç informació rellevant continguda en textos escrits i documents comercials bàsics utilitzant les eines d'interpretació, manuals i informàtiques, i fonts d'informació adequades.

Objectius específics

   •  Produir missatges orals en situacions de relació amb un client per satisfer les seves necessitats.
   •  Redactar i emplenar documentació comercial bàsica utilitzant les eines d'interpretació, manuals i informàtiques, i fonts d'informació adequades.
   •  Interactuar oralment amb fluïdesa i espontaneïtat, en situacions de relació de comunicació interpersonal amb un client/consumidor.

Contingut

3322

1. Atenció al client/consumidor en anglès
   •  Terminologia específica en les relacions comercials amb clients.
- Usos i estructures habituals en l'atenció al client/consumidor: salutacions,
presentacions, fórmules de cortesia habituals.
   •  Diferenciació d'estils formal i informal en la comunicació comercial oral i escrita.
Tractament de reclamacions o queixes dels clients/consumidors: situacions habituals en les reclamacions i queixes de clients.
   •  Simulació de situacions d'atenció al client i resolució de reclamacions amb fluïdesa i naturalitat.

2. Aplicació de tècniques de venda en anglès
   •  Presentació de productes/serveis:
- característiques de productes/serveis,
- mesures,
- quantitats,
- serveis afegits,
- condicions de pagament
- serveis postvenda, entre uns altres.
   •  Pautes i convencions habituals per a la detecció de necessitats dels clients/consumidors.
   •  Fórmules per a l'expressió i comparació de condicions de venda:
- instruccions d'ús,
- preu,
- descomptes
- recàrrecs entre uns altres.
   •  Fórmules per al tractament d'objeccions del client/consumidor.
   •  Estructures sintàctiques i usos habituals en la venda telefònica: Fórmules habituals en l'argumentari de venda.
   •  Simulació de situacions comercials habituals amb clients: presentació de productes/serveis, entre uns altres.

3. Comunicació comercial escrita en anglès
   •  Estructura i terminologia habitual en la documentació comercial bàsica:
- comandes,
- factures,
- rebuts
- fulls de reclamació.
   •  Emplenament de documentació comercial bàsica en anglès:
- fulls de comanda,
- factures,
- ofertes i
- reclamacions entre altres.
   •  Redacció de correspondència comercial:
- Ofertes i presentació de productes per correu.
- Cartes de reclamació o relacionades amb devolucions, resposta a les reclamacions, sol   • licitud de pròrroga i les seves respostes.
- Cartes relacionades amb els impagaments en les seves diferents fases o altres de
naturalesa anàloga.
   •  Estructura i fórmules habituals en l'elaboració de documents de comunicació interna en l'empresa en anglès.
   •  Elaboració d'informes i presentacions comercials en anglès.
   •  Estructures sintàctiques utilitzades habitualment en el comerç electrònic per incentivar la venda.
   •  Abreviatures i usos habituals en la comunicació escrita amb diferents suports:
- Internet,
- fax,
- correu electrònic,
- carta o altres anàlegs.

Avaluació

Es considerarà que s’ha superat l’acció formativa si l’alumne obté una qualificació igual o superior a 5 en les proves finals que es duran a terme en finalitzar cadascuna de les unitats formatives:

Prova escrita – comprensió escrita
Durada: 50 minuts
Característiques: Lectura i comprensió de tres textos de 500 – 600 paraules cadascun (total 1500-1700 paraules). Preguntes d’opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions.
Valoració: 25% del total de la prova

Prova escrita – comprensió auditiva
Durada: 40 minuts
Característiques: Tres textos de duració i tipologia diferents. Preguntes d’opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions.
Valoració: 25% del total de la prova

Prova escrita – expressió escrita i interacció escrita
Durada: 60 minuts
Característiques: 2 escrits tipus: resposta a reclamacions de clients; i redacció d’una carta comercial.
Valoració: 25% del total de la prova

Prova oral – expressió i interacció oral
Durada: 25 minuts
Característiques: Intercanvi de preguntes simulant situació d’atenció directa al client, explicar el contingut d’un text de 50 a 70 paraules i presentació d’un producte o servei.
Valoració: 25% del total de la prova.

Aquestes proves es realitzaran en dues sessions, concretament:
• Antepenúltima sessió: prova de comprensió auditiva, prova d’expressió i interacció escrita i prova de comprensió escrita.
• Penúltima sessió: prova d’expressió oral i interacció oral.

Valoració


Estudiants formats

120

Comparteix