COMT0110_Atenció al client, consumidor o usuari

Compra Venda

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.
  Tenir coneixements bàsics d'anglès (nivell A2)

Objectius generals

Gestionar i executar els plans d'atenció al client/consumidor/usuari de béns i serveis, d'acord amb la normativa i la legislació vigents en matèria de consum, els procediments establerts i les especificacions rebudes.

Objectius específics

- Executar les accions del servei d'atenció al client/consumidor/usuari.
- Gestionar les queixes i reclamacions del client/consumidor/usuari.
- Obtenir, organitzar i gestionar la informació i documentació en matèria de consum.
- Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats comercials.

Contingut

6681

MF0241_2  Informació i Atenció al client/consumidor/usuari
UF0036  Gestió de la atenció al client/consumidor 60h
UF0037  Tècniques d'informació i atenció al client/consumidor 60h

MF0245_3  Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum

MF0246_3  Organització d'un sistema d'informació de consum
UF1755  Sistemes d'informació i bases de dades de consum 60h
UF1756  Documentació i informes de consum 60h

MF1002_2  Anglès professional per a activitats comercials

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Estudiants formats

80

Comparteix