Tècniques per a la venda i habilitats comercials

Compra Venda

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Aplicar les tècniques i utilitzar les habilitats necessàries per desenvolupar el procés de venda d'un producte o servei amb èxit.

Objectius específics

 Identificar el tipus de clientela i les necessitats, així com analitzar el procés de comunicació durant la venda.
 Identificar les fases del procés de venda i formular preguntes clau i argumentacions adequades per dirigir amb èxit el procés de venda.
 Identificar les objeccions de la clientela, així com aplicar tècniques per reconduir-les i tancar amb èxit una venda.
 Aplicar les tècniques adequades i habilitats per tancar amb èxit una venda

Contingut

10936

Mòdul 1: Les necessitats de la clientela i la comunicació. 10h
   •  Descripció dels elements que intervenen en la comunicació amb la clientela
 Comunicació verbal i comunicació no verbal.
   •  Anàlisi de la importància de l'aspecte físic en un procés de venda
-Tècniques de presentació i codis de vestimenta.
   •  Resum de la piràmide de Maslow segons les necessitats de la clientela
 Tipus de necessitats i prioritzar cada necessitat segons el producte o el servei.
   •  Identificació dels diferents tipus de clientela
-Tipus de clientela i característiques.

Mòdul 2: L'argumentació i les preguntes. 10h
   •  Descripció de les fases del procés de venda
-Fases del procés de venda i característiques principals de cada fase.
   •  Formulació de preguntes per a la venda
-Tipus de preguntes i preguntes segons tipus de clientela.
   •  Explicació dels arguments al procés de comunicació per a la venda
-Fitxa de producte i argument de venda per a cada producte.
   •  Anàlisi de les tècniques d'exposició del producte
-Tècniques de saber escolta i preguntes per identificar necessitats.

Mòdul 3: Tractament d'objeccions. 10h
   •  Classificació de les objeccions
 Tipus d'objeccions i característiques.
   •  Gestió de cada tipus d'objecció
-Descripció de cada tipus d'objecció i reconducció de les objeccions.

Mòdul 4: El tancament de la venda. 10h
   •  Descripció de tècniques de presentació del preu
-Tècniques de resum i exposició del procés de la venda
-Tècniques de definició del preu.
   •  Tècniques de tancament de la venda
-Tipus de tècniques i requisits per fer el tancament.