Tècniques per a la venda i habilitats comercials

Ref: 85429
Compra Venda

Inici: 01/10/24

Fi: 26/11/24

40h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

85429

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Aplicar les tècniques i utilitzar les habilitats necessàries per desenvolupar el procés de venda d'un producte o servei amb èxit.

Objectius específics

   •  Identificar el tipus de clientela i les necessitats, així com analitzar el procés de comunicació durant la venda.
   •  Identificar les fases del procés de venda i formular preguntes clau i argumentacions adequades per dirigir amb èxit el procés de venda.
   •  Identificar les objeccions de la clientela, així com aplicar tècniques per reconduir-les i tancar amb èxit una venda.
   •  Aplicar les tècniques adequades i habilitats per tancar amb èxit una venda

Contingut

85429

 Mòdul 1: Les necessitats de la clientela i la comunicació. 10h
Descripció dels elements que intervenen en la comunicació amb la clientela
   •  Comunicació verbal i comunicació no verbal.
Anàlisi de la importància de l'aspecte físic en un procés de venda
   •  Tècniques de presentació i codis de vestimenta.
Resum de la piràmide de Maslow segons les necessitats de la clientela
   •  Tipus de necessitats i prioritzar cada necessitat segons el producte o el servei.
Identificació dels diferents tipus de clientela
   • Tipus de clientela i característiques.

 Mòdul 2: L'argumentació i les preguntes. 10h
Descripció de les fases del procés de venda
   •  Fases del procés de venda i característiques principals de cada fase.
Formulació de preguntes per a la venda
   •  Tipus de preguntes i preguntes segons tipus de clientela.
Explicació dels arguments al procés de comunicació per a la venda
   •  Fitxa de producte i argument de venda per a cada producte.
Anàlisi de les tècniques d'exposició del producte
   •  Tècniques de saber escolta i preguntes per identificar necessitats.

 Mòdul 3: Tractament d'objeccions. 10h
Classificació de les objeccions
   •  Tipus d'objeccions i característiques.
Gestió de cada tipus d'objecció
   •  Descripció de cada tipus d'objecció i reconducció de les objeccions.

 Mòdul 4: El tancament de la venda. 10h
Descripció de tècniques de presentació del preu
   •  Tècniques de resum i exposició del procés de la venda
   •  Tècniques de definició del preu.
Tècniques de tancament de la venda
   •  Tipus de tècniques i requisits per fer el tancament.

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

227

Comparteix