COMT0411_Gestió comercial de vendes

Compra Venda

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.
- Comunicar-se en anglès en un nivell bàsic (A2)

Objectius generals

Organitzar, dur a terme i controlar les operacions comercials en contacte directe amb els clients o mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació, utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa, coordinant l'equip comercial i supervisant les accions de promoció, difusió i venda de productes i serveis.

Objectius específics

- Obtenir i processar la informació necessària per definir estratègies i actuacions comercials.
- Gestionar la força de vendes i coordinar l'equip de comercials.
- Vendre productes o serveis a través dels diferents canals de comercialització.
- Organitzar i controlar les accions promocionals en espais comercials.
- Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats comercials.

Contingut

4681


MF1000_3  Organització comercial
UF1723  Direcció i estratègies de l'activitat i intermediació comercial 60h
UF1724  Gestió econòmico-financera bàsica de l'activitat de vendes i intermediació comercial 60h

MF1001_3  Gestió de la força de vendes i equips comercials

MF0239_2  Operacions de venda
UF0030  Organització de processos de venda 60h
UF0031  Tècniques de venda 70h
UF0032  Venda online 30h

MF0503_3  Promocions en espais comercials

MF1002_2  Anglès professional per a activitats comercials

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Estudiants formats

39

Comparteix