COMT0411_MF1000_Organització comercial

Compra Venda

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Organització comercial" (MF1000_3) del certificat de professionalitat COMT0411 Gestió comercial de vendes.

   •  Obtenir informació per al pla d’actuació comercial d’acord amb les especificacions contingudes en l’estratègia comercial de l’organització.
   •  Elaborar informes amb les conclusions derivades de la informació procedent dels clients, la competència, el producte i els recursos humans i materials que concorren en l’activitat comercial, per a facilitar la presa de decisions sobre estratègies comercials.
   •  Detectar noves oportunitats de negoci que optimitzin la gestió de vendes en l’empresa, utilitzant els procediments adequats.
   •  Col   • laborar en l’elaboració del pla i argumentari de vendes a través de propostes per a contribuir a millorar el posicionament del producte, la fidelització dels clients i l’increment de les vendes.
   •  Obtenir i processar la informació necessària per a garantir la disponibilitat de productes i capacitat de prestació del servei al client.

Objectius específics

   •  Obtenir les dades i informació comercial que permeti la definició de diferents estratègies i plans comercials d'acord amb uns objectius establerts.
   •  Organitzar la informació i dades comercials obtingudes de productes, serveis, clients i competència de manera que es garanteixi la seva integritat, utilització i actualització periòdica utilitzant aplicacions informàtiques adequades.
   •  Analitzar la informació comercial aplicant les tècniques d'anàlisis adequades per a la detecció d'oportunitats de negoci i definició de plans de venda efectius.
   •  Determinar els elements dels contractes i acords comercials amb intermediaris, fabricants i clients, segons la normativa vigent i usos habituals del sector, amb i sense exclusivitat, discriminant les obligacions i drets que deriven a les parts.
   •  Aplicar tècniques de control de productes i gestió de comandes habituals en la gestió comercial de vendes per assegurar el proveïment i capacitat de prestació del servei.
   •  Elaborar pressupostos amb les dades i previsió d'ingressos i despeses de l'activitat obtinguts de la informació de productes, serveis, clients o competència i utilitzant aplicacions informàtiques de planificació i gestió econòmica.
   •  Analitzar la informació econòmico-financera bàsica de l'activitat comercial aplicant les tècniques d'anàlisis adequades per a l'avaluació de la viabilitat econòmica de l'activitat.
   •  Elaborar la documentació comercial administrativa, facturació i emplenar els mitjans de cobrament i pagament de l'activitat de vendes i intermediació.
   •  Realitzar els tràmits i gestions en els organismes competents per a la gestió comptable, fiscal i laboral de l'activitat comercial.

Contingut

3321

UF1723_ Direcció i estratègies de vendes i intermediació comercial (60 h)

1. Marc econòmic del comerç i la intermediació comercial
   •  El sector del comerç i la intermediació comercial:
   •  El sistema de distribució comercial en l'economia:
   •  Fonts d'informació comercial.
   •  El comerç electrònic:

2. Oportunitats i engegada de l'activitat de vendes i intermediació
   •  L'entorn de l'activitat:
   •  Anàlisi de mercat:
   •  Oportunitats de negoci:
   •  Formulació del pla de negoci:

3. Marc jurídic i contractació en el comerç i intermediació comercial.
   •  Concepte i normes que regeixen el comerç en el context jurídic:
   •  Formes jurídiques per exercir l'activitat per compte propi:
   •  El contracte d'agència comercial:
   •  El codi deontològic de l'agent comercial:
   •  Altres contractes d'intermediació:
   •  Tràmits administratius previs per exercir l'activitat:
.
4. Direcció comercial i logística comercia
   •  Planificació i estratègies comercials:
   •  Promoció de vendes:
   •  La logística comercial en la gestió de vendes de productes i serveis.
   •  Registre, gestió i tractament de la informació comercial, de clients, productes i/o serveis comercials.
   •  Xarxes al servei de l'activitat comercial:

UF1724_Gestió econòmico-financera bàsica de l’activitat comercial de vendes i intermediació comercial (60 h)

5. Pressupostos i comptabilitat bàsica de l'activitat comercial.
   •  Concepte i finalitat del pressupost
   •  Classificació dels pressupostos:
   •  El pressupost financer:
   •  Estructura i models dels estats financers previsionals:
   •  Característiques de les principals magnituds comptables i masses patrimonials:
   •  L'equilibri patrimonial i els seus efectes sobre l'activitat.
   •  Estructura i contingut bàsic dels estats financero-comptables previsionals i reals:

6. Finançament bàsic i viabilitat econòmica de l'activitat comercial
   •  Fonts de finançament de l'activitat:
   •  Instruments bàsics d'anàlisi econòmico-financera de l'activitat:
   •  L’assegurança:
   •  Aplicacions informàtica per a la gestió econòmico-financera bàsica.

7. Gestió administrativa i documental de l'activitat comercial
   •  Organització i arxiu de la documentació:
   •  Facturació:
   •  Documentació relacionada amb la Tresoreria:
   •  Comunicació interna i externa:
   •  Organització del treball comercial.

8. Gestió comptable, fiscal i laboral bàsica en l'activitat comercial.
   •  Gestió comptable bàsica
   •  Gestió fiscal bàsica
   •  Gestió laboral bàsica
   •  Aplicacions informàtiques de gestió comptable, fiscal i laboral

Avaluació

Prova final teòrica contindrà 25 preguntes tipus test amb quatre respostes possibles i una sola correcte.
Criteris de valoració: cada pregunta correcte puntuarà 0.4, les respostes incorrectes descompten 0,33. Serà necessari obtenir una nota igual o superior al 5
Durada i lloc de realització: 40 minuts i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 90% del curs
Prova final pràctica: calcular la rendibilitat de projectes d’inversió amb ajuda d’un full de càlcul.
Criteris de valoració: es puntuarà de l’1 al 10 i serà necessari obtenir una nota igual o superior al 5 per aprovar. Els criteris que es tindran en compte són:
- Coneixements teòrics: es valorarà l’assimilació de tots els temes tractats durant el curs
- Seqüencialitat: es valorarà que l’alumne plantegi l’exercici amb la lògica seqüencial adequada.
- Rigorositat: es valorarà que els resultats siguin els correctes
- Temps: l’alumne haurà de desenvolupar el treball dins els temps establert.
- Presentació: tenir cura vers l’aparença del diagrama.

La prova final del mòdul haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les Unitats Formatives que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Estudiants formats

13

Comparteix