COMM0112_MF2186_Llançament i implantació de productes i serveis

Marqueting I Relacions Publiques

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Llançament i implantació de productes i serveis (MF2186_3) del certificat de professionalitat COMM0112 Gestió de màrqueting i comunicació.

 Gestionar el llançament i implantació de productes i serveis en el mercat.

Objectius específics

- Analitzar la informació dels clients i bases de dades de vendes de producte o servei del SIM (sistemes d'informació de mercats) per a la definició de diferents tipus d'accions en el llançament i implantació de diferents tipus de productes i serveis.
- Caracteritzar diferents accions de màrqueting i promoció dirigides al llançament de productes i serveis a partir d'una campanya, tipus de client, dates especials, tipus d'establiment o altres.
- Aplicar tècniques de marxandatge per a l'animació del punt de venda a partir de diferents tipus d'establiment: gran superfície, hipermercat, supermercat, centre comercial o tradicional i implantació comercial.
- Elaborar informes de seguiment i control de diferents accions promocionals en el punt de venda.
- Determinar l'estil de lideratge i motivació a adoptar en les diferents relacions amb la xarxa de venda.
- Analitzar l'argumentari i objeccions de venda de diferents tipus de productes i serveis aplicant tècniques de venda en funció de diferents tipus de client i canals de comercialització.
- Realitzar presentacions de diferents tipus de productes i serveis a la xarxa de venda, aplicant tècniques de comunicació verbal i no verbal adequades i utilitzant, si escau aplicacions informàtiques de presentació.

Contingut

5841

UF2394: Màrqueting i promoció en el punt de venda (60 hores)

1. Màrqueting en el punt de venda.
 Concepte de màrqueting en el punt de venda: Determinació dels objectius de venda en el punt de venda. Llançament de nous productes i altres promocions.
 Mètodes físics i psicològics per incentivar la venda: Anàlisi del consumidor en el punt de venda.
 Anàlisi del punt de venda: Superfície de venda: espai i lineals. Ubicació del producte: optimització del lineal i superfície de venda.
 Gestió de l'assortiment: Conceptes d'assortiment. Amplitud i profunditat de l'assortiment. Planogrames
 Animació del punt de venda: Publicitat en el punt de venda (PLV): cartells. L'aparador
2. Màrqueting promocional
 Concepte i fins de la promoció: Instruments de la promoció. Objectius de les accions promocionals. Tipus de promocions.
 Formes de promoció dirigides al consumidor: 2 × 1, 3 × 2, altres.
 Formes de promoció a distribuïdors, intermediaris i establiment: Classes d'incentius i promocions als distribuïdors i consumidors.
 Promocions especials.
 Tipus d'accions de màrqueting i promoció segons el punt de venda.
 Accions de màrqueting directe: Possibilitats i característiques. Avaluació i criteris de classificació de clients potencials. Legislació sobre protecció de dades.
 Accions de promoció «on line»: Internet com a canal d'informació i comunicació de l'empresa. Eines de promoció «on line», llocs i estils web per a la promoció d'espais virtuals.
3. Control i avaluació d'accions promocionals
 Eficàcia i eficiència de l'acció promocional: Concepte d'eficàcia i eficiencia. Indicadors per a l'avaluació de l'eficàcia i eficiència de les accions de màrqueting i promocions.
 Índexs i ràtios economicofinancers d'avaluació de promocions: Marge brut, taxa de marca, estoc mitjà, rotació d'estoc, rendibilitat bruta.
 Aplicacions per al càlcul i anàlisi de les desviacions en les accions promocionals.
 Aplicacions de gestió de projectes i tasques i fulls de càlcul: Cronograma de la promoció i implantació de productes.
 Informes de seguiment de promocions comercials: Resultats. Mesures correctores de les desviacions.

UF2395: Xarxa de vendes i presentació de productes i serveis (30 hores)

1. Gestió i motivació de la xarxa de vendes
 Xarxa de vendes: Sistemes comercials i xarxa de venda i distribució. Organització del sistema de vendes. Relacions entre fabricants, distribuïdors i clients: Acords comercials.
 Estils de lideratge i persuasió aplicables a la xarxa de vendes: Selecció de l'estratègia de lideratge i habilitats personals. Adaptació del venedor a situacions, clients i productes diferents.
 Tècniques de motivació a venedors: Reunions periòdiques. Reconeixement. Incentius, comissions i primes.
 Formació a venedors i prescriptors: Tasques dels venedors. Tècniques de persuasió i informació. Xarxes socials i màrqueting.
2. Presentació i venda de productes i serveis
 Procés de venda: Fases del procés de venda. Tipus i classes de venda: Venda directa, indirecta, majorista, industrial o altres. La venda personal: característiques. Tasques del venedor. Descripció de l'objecte de la venda: productes i serveis.
 Argumentaris de vendes: Segons tipus de productes i serveis. Segons canals de comercialització. Objeccions i tècniques de refutació. Garanties i protecció al consumidor.
 Tècniques de presentació de productes i servei a la xarxa de venda pròpia i aliena: El procés de comunicació en la promoció i venda. Tècniques de comunicació aplicables a la xarxa de vendes. Aplicacions informàtiques per a la presentació de productes i serveis a la venda.

Estudiants formats

13

Comparteix