Gestió de les xarxes socials a l’empresa

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Batxillerat o equivalent.
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
   •  Certificat de professionalitat de nivell 3.
   •  Títol de Grau o equivalent.
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Gestionar la terminologia i l’ús d'eines claus del community manager professional.

Objectius específics

   •  Identificar la varietat de les diverses xarxes socials actuals més utilitzades a nivell particular i empresarial i els seus objectius.
   •  Definir el plantejament inicial d’acció estratègica digital per a l’èxit del nostre projecte
   •  Aplicar continguts atenent el disseny, complexitat, eines emprades i amb atenció al missatge.
   •  Identificar les eines que poden facilitar la vida al Community per a la investigació, la millora i l'automatització de les seves tasques.

Contingut

10918

 Mòdul 1: Xarxes socials i principis. 10h
Explicació de l'ecosistema digital i el nostre paper:
   •  Anàlisi de tipus de xarxes.
   •  Enumeració de tipus de contingut.
   •  Relació de tipus de Community Manager.
   •  Representació d'habilitats necessàries per ser Community Manager.
   •  Resum de tasques diàries del Community Manager.

 Mòdul 2: Desenvolupament del pla de màrqueting i estratègia digital. 10h
Creació del Pla de Màrqueting bàsic
   •  Anàlisi dels beneficis del màrqueting a internet.
   •  Selecció de l'estratègia electrònica.
   •  Identificació del pla de màrqueting electrònic.
   •  Enumeració de les etapes en el desenvolupament del pla de màrqueting electrònic.

 Mòdul 3: Coneixement de ferramentes TIC. 20h
Disseny de continguts simples amb eines TIC:
   •  Anàlisi de tendències i evolució de continguts.
   •  Aplicació de conceptes bàsics de disseny de continguts.
   •  Creació d'imatges./ Creació d'animacions.
   •  Creació de vídeos./ Identificació d'altres tipus de continguts: Reels, Stories, etc.
Disseny de continguts complexos amb eines TIC:
   •  Gestió de ferramentes de creació de contingut.
   •  Descripció dels conceptes bàsics de Copy.
   •  Creació d'imatges, animacions i vídeos més complexos.

 Mòdul 4: Eines del Community. 10h
Identificació de les eines del Community més comunes.
   •  Programació de publicacions.
   •  Cerca de trending topics, hashtags, etc.
   •  Identificació de Keywords
   •  Optimització bàsica del SEO (posicionament en cercadors)
   •  Monitorització i anàlisi de KPI (indicador clau de rendiment)

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.
• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

És imprescindible fer els exàmens d’avaluació final per a poder obtenir la certificació.