Gestió de les xarxes socials a l’empresa

Marqueting I Relacions Publiques

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Títol de Batxillerat o equivalent.
 Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
 Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 Certificat de professionalitat de nivell 3.
 Títol de Grau o equivalent.
 Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.


Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.


A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Gestionar la terminologia i l’ús d'eines claus del community manager professional.

Objectius específics

 Identificar la varietat de les diverses xarxes socials actuals més utilitzades a nivell particular i empresarial i els seus objectius.
 Definir el plantejament inicial d’acció estratègica digital per a l’èxit del nostre projecte
 Aplicar continguts atenent el disseny, complexitat, eines emprades i amb atenció al missatge.
 Identificar les eines que poden facilitar la vida al Community per a la investigació, la millora i l'automatització de les seves tasques.

Contingut

10918

Mòdul 1: Xarxes socials i principis. 10h
   •  Explicació de l'ecosistema digital i el nostre paper:
 Anàlisi de tipus de xarxes.
-Enumeració de tipus de contingut.
-Relació de tipus de Community Manager.
-Representació d'habilitats necessàries per ser Community Manager.
-Resum de tasques diàries del Community Manager.

Mòdul 2: Desenvolupament del pla de màrqueting i estratègia digital. 10h
   •  Creació del Pla de Màrqueting bàsic
 Anàlisi dels beneficis del màrqueting a internet.
-Selecció de l'estratègia electrònica.
-Identificació del pla de màrqueting electrònic.
-Enumeració de les etapes en el desenvolupament del pla de màrqueting electrònic.

Mòdul 3: Coneixement de ferramentes TIC. 20h
   •  Disseny de continguts simples amb eines TIC:
-Anàlisi de tendències i evolució de continguts.
-Aplicació de conceptes bàsics de disseny de continguts.
-Creació d'imatges./ Creació d'animacions.
-Creació de vídeos./ Identificació d'altres tipus de continguts: Reels, Stories, etc.
   •  Disseny de continguts complexos amb eines TIC:
-Gestió de ferramentes de creació de contingut.
-Descripció dels conceptes bàsics de Copy.
-Creació d'imatges, animacions i vídeos més complexos.