Community Manager

Community Manager

Objectius generals

   •  Estudiar en profunditat les característiques tècniques i de comunicació de les estratègies de Social Media.

Objectius específics

   •  Dominar els principis del Màrqueting On line i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents canals on line existents.
   •  Aprendre a utilitzar de forma experimentada les principals plataformes de Social Media i aprendre a multiplicar els seus efectes utilitzant-les de forma coordinada.
   •  Analitzar converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o marques.
   •  Dominar les tècniques per a la generació de reputació on line positiva sobre una empresa, producte o servei.
   •  Aprendre a monitoritzar la nostra marca i la competència a través de les xarxes socials.

Contingut

3001

1.Social Media i Community Management

Xarxes socials i comunitats
E-commerce i mobile-commerce.
La figura del Community Manager: funcions i responsabilitats
Com dinamitzar comunitats on line.
Com treballar continguts en social media.

2.Facebook

Facebook. Característiques principals
Fanpages a Facebook: com gestionar-les? Com fer-les crèixer?
Engagement. Com aconseguir engagement amb la comunitat?
Pestanyes dinàmiques i e-commerce a Facebook


3.Twitter

Twitter. Característiques principals
Planificació de continguts a Twitter
Com augmentar el número de followers
Eines i recursos per Twitter (Topsy, TweetReach, Klout)

4.LinkedIn, YouTube,Pinterest i Google+

LinkedIn. Característiques principals
Gestionar els contactes a LinkedIn
Com elaborar i optimitzar un CV a LinkedIn
Principis del videomàrqueting a Youtube
Pinterest, la plataforma visual
E-commerce a través de Pinterest
Google+: Característiques principals.

5. Eines del Community Manager

Unbounce, creació i gestió de landing pages
HootSuite i TweetDeck
Slideshare i Prezi: compartir presentacions
Mailchimp: disseny de newsletters i e-mailing

6. Mètriques i estratègies de Social Media (12 hores)

Mètode POST.
KPIs de Social Media.
El mètode Nokia per a implementar estratègies
Dashboards Social Media
Pressa de decisions en les estratègies de Social Media

Avaluació

Es realitzaran dues proves: una teòrica i una altra pràctica.

1.Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes representatives del contingut més destacat del curs.

Durada i lloc de realització: 1 hora i es farà a l’aula

Criteris de valoració: Cada una de les preguntes tindrà una valoració de 0’5 punts, amb un total de 10 punts.

Temporització: A la penúltima sessió del curs.

2. Tipus de prova. Treball pràctic. Els alumnes hauran de realitzar un Pla de Mitjans Socials d’una empresa real o fictícia, que inclogui aquests punts:

• Auditoria Social Media
• Comparativa amb la competència
• DAFO
• Definició d’objectius
• Definició de l’audiència
• Tria de xarxes socials en què tenir presència i justificació
• Anàlisi de recursos
• Estratègies escollides
• Definició d’una o més accions a dur a terme


Criteris de valoració: Cada un dels apartats del treball tindrà un valor d’1 punt fins arribar als 9 punts. La presentació del treball (de forma professional, clara i atractiva), tindrà un valor d’1 punt. El treball es considerarà aprovat sempre que la nota obtinguda sigui igual o superior a 5.

Temporització i lloc de realització: el treball es realitzarà a classe durant les sessions número 3, 4 i 5. L’exposició es realitzarà durant una de les tres darreres sessions del curs.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

Valoració


Estudiants formats

230

Comparteix