Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Desplegar un pla d'acció d'estratègies de promoció del negoci en xarxes socials

Objectius específics

   •  Identificar els punts clau de la marca i discernir entre l'estratègia per a marca personal i marca empresa.
   •  Redactar un Briefing i un Pla de Màrqueting Digital per a RRSS, triant el llenguatge i eines més adequats per al seguiment del Pla de Màrqueting Digital
   •  Crear una comunitat activa que generi leads i potenciï el negoci, combinant canals i respectant la identitat de marca.

Contingut

10932

 Mòdul 1: Branding. 10h
Identificar el Branding de Marca vs. Branding Personal
   •  Diferències entre marca personal i marca d'empresa, estratègies i anàlisi d'avantatges i inconvenients
Aplicar la identitat corporativa visual
   •  Parts que formen la identitat
   •  Definició de la identitat corporativa visual
   •  Redacció en un manual d’estils
Descripció dels elements bàsics duna marca
   •  Producte, servei, experiència, percepció, nom i icona

 Mòdul 2: Pla de màrqueting digital. 15h
Aplicar un pla de màrqueting Digital
   •  Definició d'objectius SMART
   •  Construcció del Buyer Persona
   •  Estratègia de captació: adquisició, engagement, conversió, fidelització
Identificar les Tècniques i conceptes en màrqueting digital:
   •  Tècniques i llenguatge del màrqueting digital
   •  Estratègies i tàctiques de posicionament orgànic (SEO) i paid mitjana (SEM)
   •  Punts de contacte amb clients i leads (mail-web-RRSS)
Descripció de les eines i analítiques en màrqueting digital
   •  Eines per mesurar, programar i automatitzar accions en màrqueting digital i planificació d’un calendari amb un pla de seguiment i control
   •  Definició de KPI's
   •  Aplicació dacions correctives.

 Mòdul 3: Community management i RRPP en plataformes digitals. 15h
Classificació de les relacions professionals i RRPP
   •  Players del mercat i negoci.
   •  Contacte amb clients potencials
   •  Propostes de valor.
Generació de comunitat
   •  Definició de gustos i preferències del target group
   •  Comunicació persuasiva
   •  Tàctiques d'engagement
   •  Augment de ràtios de conversió./ Interaccions.
Generació d’oportunitats i embut de vendes
   •  Estratègies i tècniques per generar leads qualificats
   •  Tàctiques per millorar conversions i amplificar la captació
   •  Optimització de l'embut amb accions orgàniques i de Paid Media
   •  Mesurament i recalibració d’accions en funció dels objectius estratègics.
   •  Sistema de control, seguiment i correcció d'accions en temps real.
Registre de contactes i activitat
   •  Generació d'una base de dades activa i depuració de la base de dades

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.