Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Promocio I Negoci A Traves De Les Xarxes Socials

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
-Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Desplegar un pla d'acció d'estratègies de promoció del negoci en xarxes socials

Objectius específics

 Identificar els punts clau de la marca i discernir entre l'estratègia per a marca personal i marca empresa.
 Redactar un Briefing i un Pla de Màrqueting Digital per a RRSS, triant el llenguatge i eines més adequats per al seguiment del Pla de Màrqueting Digital
 Crear una comunitat activa que generi leads i potenciï el negoci, combinant canals i respectant la identitat de marca.

Contingut

10932

Mòdul 1: Branding. 10h
   •  Identificar el Branding de Marca vs. Branding Personal
 Diferències entre marca personal i marca d'empresa, estratègies i anàlisi d'avantatges i inconvenients
   •  Aplicar la identitat corporativa visual
-Parts que formen la identitat
-Definició de la identitat corporativa visual
-Redacció en un manual d’estils
   •  Descripció dels elements bàsics duna marca
-Producte, servei, experiència, percepció, nom i icona

Mòdul 2: Pla de màrqueting digital. 15h
   •  Aplicar un pla de màrqueting Digital
-Definició d'objectius SMART
-Construcció del Buyer Persona
 Estratègia de captació: adquisició, engagement, conversió, fidelització
   •  Identificar les Tècniques i conceptes en màrqueting digital:
-Tècniques i llenguatge del màrqueting digital
-Estratègies i tàctiques de posicionament orgànic (SEO) i paid mitjana (SEM)
-Punts de contacte amb clients i leads (mail-web-RRSS)
   •  Descripció de les eines i analítiques en màrqueting digital
-Eines per mesurar, programar i automatitzar accions en màrqueting digital i planificació d’un calendari amb un pla de seguiment i control
-Definició de KPI's
-Aplicació dacions correctives.

Mòdul 3: Community management i RRPP en plataformes digitals. 15h
   •  Classificació de les relacions professionals i RRPP
 Players del mercat i negoci.
 Contacte amb clients potencials
 Propostes de valor.
   •  Generació de comunitat
 Definició de gustos i preferències del target group
 Comunicació persuasiva
-Tàctiques d'engagement
 Augment de ràtios de conversió./ Interaccions.
   •  Generació d’oportunitats i embut de vendes
-Estratègies i tècniques per generar leads qualificats
 Tàctiques per millorar conversions i amplificar la captació
 Optimització de l'embut amb accions orgàniques i de Paid Media
-Mesurament i recalibració d’accions en funció dels objectius estratègics.
-Sistema de control, seguiment i correcció d'accions en temps real.
   •  Registre de contactes i activitat
-Generació d'una base de dades activa i depuració de la base de dades