ELEE0109_MF0820_Instal·lacions elèctriques en edificis d’habitatges

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges MF0820_2 del certificat de professionalitat ELEE0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

-Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis destinats principament a habitatges

Objectius específics

- Identificar les parts i elements que configuren les instal   • lacions elèctriques d'enllaç analitzant les característiques i la normativa d'aplicació.
- Realitzar el muntatge de la instal   • lació d'enllaç aplicant la reglamentació vigent actuant sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.
- Elaborar la documentació tècnica de les instal   • lacions elèctriques d'enllaç en edificis aplicant la reglamentació electrotècnica vigent.
- Identificar les parts i elements que configuren les instal   • lacions elèctriques d'interior per a edificis destinats principalment a habitatges, analitzant el funcionament, les característiques i la normativa d'aplicació.
- Realitzar el muntatge de la instal   • lació d'interior d'habitatges aplicant la reglamentació vigent actuant sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.
- Reparar avaries en instal   • lacions elèctriques d'interior d'edificis d'habitatges, actuant sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.
- Elaborar la documentació tècnica de les instal   • lacions elèctriques a l'interior de edificis d'habitatges aplicant la reglamentació electrotècnica vigent.

Contingut

6484

UF1 MUNTATGE D´INSTAL   • LACIONS ELÈCTRIQUES D´ENLLAÇ EN EDIFICIS
1. Instal   • lacions d'enllaç.
- Línia general d'alimentació: Característiques i tipus dels elements (caixa general de protecció i mesura, comptadors, cables, tubs, dispositius generals i individuals de comandament i protecció, interruptor de control de potència). ITC-BT-13, ITCBT-14, ITC-BT-15, ITC-BT11.
- Característiques i tipus d'elements: Quadre de distribució. Elements de comandament i protecció. Tubs i canalitzacions. Caixes. Conductors elèctrics. Elements de maniobra i de connexió.
- Emplaçament i muntatge de les instal   • lacions d'enllaç: Caixes generals de protecció. Comptadors i centralització. Dispositius de comandament i protecció. ITC-BT-16, ITC-BT-17.

2. Representació i simbologia de les instal   • lacions elèctriques d'enllaç.
- Simbologia normalitzada a les instal   • lacions elèctriques d'enllaç.
- Plans i esquemes elèctrics normalitzats.
- Interpretació d'esquemes elèctrics de les instal   • lacions d'enllaç: Per a un sol usuari. Per a més d'un usuari. Normativa i reglamentació. ITC-BT-12.

3. Mesura en les instal   • lacions elèctriques.
- Magnituds elèctriques.
- Resistència elèctrica de les preses de terra i aïllaments.
- Relacions fonamentals entre les magnituds elèctriques.
- Instruments de mesura: Tipologia i característiques. Procediments de connexió. Processos de mesura.

4. Elaboració de la documentació de les instal   • lacions elèctriques d'enllaç.
- Documentació de les instal   • lacions ITC-BT-01, ITC-BT-02.
- Requisits i actuacions dels instal   • ladors autoritzats ITC-BT-03.
- Documentació i posada en servei de les instal   • lacions ITC-BT-04.
- Verificació i inspeccions ITC-BT-05.
- Previsió de càrregues per al subministrament de B.T. ITC-BT-08, ITC-BT-10

UF2 MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL   • LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ EN EDIFICIS D'HABITATGES
1. Instal   • lacions d'electrificació en habitatges i edificis.
- Instal   • lacions interiors:
Prescripcions generals. ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, ITC-BT-26.
- Instal   • lacions en habitatges:
Grau d'electrificació. ITC-BT-25.
- Instal   • lacions amb banyeres o dutxes. ITC-BT-27.
- Instal   • lacions de posada a terra: característiques i elements. ITC-BT-18.
- Instal   • lacions en les zones comunes: característiques i elements.
- Seguretat en les instal   • lacions.
- Protecció contra sobreintensitats i sobretensions. ITC-BT-22, ITC-BT-23.
- Sobrecàrregues.
- Curtcircuits.
- Protecció contra contactes directes i indirectes. ITC-BT-24.
- Interruptors diferencials (sensibilitat, desconnexió, etc.).

2. Representació i simbologia de les instal   • lacions elèctriques en habitatges.
- Simbologia normalitzada a les instal   • lacions elèctriques.
- Interpretació d'esquemes elèctrics de les instal   • lacions d'interior i de plànols d'edificis.

3. Càlcul en les instal   • lacions elèctriques de BT d'edificis d'habitatges.
- Grau d'electrificació i potència en habitatges.
- Càrrega total d'edificis destinats preferentment a habitatges.
- Circuits, secció de conductors i caigudes de tensió en habitatges i instal   • lacions d'enllaç.
- Intensitats màximes admissibles en els conductors.
- Elements de protecció.
- Dimensions de tubs i canalitzacions.
- Selecció d'elements.
- Procediments normalitzats de càlcul de les instal   • lacions de BT.

4. Muntatge d'instal   • lacions elèctriques d'interior en habitatges i edificis.
- Emplaçament i muntatge de sistema d'instal   • lacions interiors d'habitatges: tubs i cables, nombre de circuits i característiques en el muntatge, preses de terra, línies i derivacions, quadre general de distribució, banys i cuines, entre d'altres.
- Instal   • lació en zones comuns (il   • luminació d'escala, il   • luminació de quart de serveis, il   • luminació de seguretat).
- Mitjans i equips tècnics en el muntatge.
- Normativa i reglamentació.

5. Diagnòstic i reparació d'instal   • lacions elèctriques en habitatges i edificis d'habitatges.
- Verificació de connexions i mesurament d'aïllaments de les mateixes.
- Comprovació d'intensitat dels circuits.
- Fallades d'aïllament i problemes de fuites de corrent.
- Reparació de circuits amb sobrecàrregues.
- Increment de consum i caiguda de tensió superior a la permesa en el REBT.

6. Normativa i documentació tècnica d'instal   • lacions elèctriques.
- Memòria tècnica d'una instal   • lació de grau bàsic.
- Certificat d'instal   • lació elèctrica.
- Projecte i la tramitació de les instal   • lacions.
- Emplenament d'informes de verificacions i inspeccions.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Exercicis de càlcul matemàtics
- Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Estudiants formats

15

Comparteix