ELEE0109_MF0824_Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió MF0824_2 del certificat de professionalitat ELEE0109 Muntatge i manteniment d´instal·lacions elèctriques de baixa tensió

 Muntar i mantenir xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió

Objectius específics

- Identificar les parts que configuren les xarxes subterrànies de distribució elèctrica en baixa tensió, analitzant les característiques específiques i les normativa d'aplicació.
- Realitzar el muntatge d'instal   • lació de xarxes de distribució subterrànies de baixa tensió soterrades, tubs i en galeries a partir de la documentació tècnica.
- Identificar les parts que configuren les xarxes subterrànies de distribució elèctrica
- en baixa tensió, analitzant les característiques específiques.
- Realitzar la reparació i manteniment d'una instal   • lació de xarxa subterrània de distribució de baixa tensió a partir de la documentació tècnica.
- Analitzar les mesures de prevenció i de seguretat respecte a les actuacions de la manipulació de les instal   • lacions i equips, contingudes en els plans de seguretat de les empreses del sector.
- Aplicar el pla de seguretat analitzant les mesures de prevenció, seguretat i protecció mediambiental de l'empresa.
- Adoptar les mesures de prevenció i seguretat necessàries per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

Contingut

6488

UF1 MUNTATGE DE XARXES ELÈCTRIQUES SOTERRADES DE BAIXA TENSIÓ
1. Elements d'una xarxa de distribució subterrània de BT.
- Elements i materials utilitzats. Funcions i característiques. Simbologia.
- Tipus de xarxes subterrànies.
- Classificació i descripció dels elements.
- Elements de senyalització, protecció i maniobra. Tipus i característiques.
- Terres.
- Caixes de derivació i fusibles. Tipus i característiques.
- Cables emprats en la distribució subterrània en BT. Tipus i característiques.
- Encreuaments i paral   • lelismes.
- Reglamentació electrotècnica vigent per a línies subterrànies de BT. Normativa
- personal de la companyia distribuïdora. Normativa nacional i internacional.
- Simbologia i interpretació de plànols i esquemes de xarxes.
2. Muntatge de xarxa subterrània (soterrada, entubada, en galeria).
- Permisos i autoritzacions prèvies.
- Obertura i condicionament de rases. Elements.
- Col   • locació de tubs, assentament de cables.
- Estesa de cables i connexionat de cables.
- Unions de conductors. Conjunts i equips. Identificació i marcatge de
- cables.

UF2 MANTENIMENT DE XARXES ELÈCTRIQUES SOTERRADES DE BAIXA TENSIÓ
1. Identificació de les parts que configura la xarxa subterrània de BT
- Verificació de la normativa aplicada en xarxes subterrànies de Baixa Tensió.
- Tipus de distribució en xarxes subterrànies de Baixa Tensió.
- Esquemes en xarxes subterrànies de Baixa Tensió.
- Variació dels paràmetres de la xarxa de distribució, en funció de les modificacions de la mateixa.
2. Manteniment i reparació de xarxes elèctriques subterrànies de BT
- Diagnòstic i localització d'avaries. Simptomatologia, tècniques emprades i característiques fonamentals.
- Normes i procediments. Normes particulars de la companyia subministradora.
- Eines emprades per al manteniment d'instal   • lacions. Funció, utilització i tipus empleats.
- Manteniment predictiu. Manteniment preventiu. Manteniment correctiu. Manteniment d'una línia subterrània de BT. Mesures i controls.
- Termografia. Mesura de resistència de posada a terra, entre d'altres.
- Revisions de manteniment. Reconeixement reglamentari.
- Connexió / desconnexió de xarxes subterrànies de BT. Permisos. Comprovacions i actuacions prèvies.
- Relació amb la companyia subministradora. El Despatx de control Elèctric.
- Elaboració d'informes d'activitat i resultats.

UF3 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDIAMBIENTALS EN EL MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL   • LACIONS ELÈCTRIQUES
1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
- El treball i la salut.
- Els riscos professionals.
- Factors de risc.
- Conseqüències i danys derivats del treball.
- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
2. Riscos generals i la seva prevenció.
- Riscos en el maneig d'eines i equips.
- Riscos en la manipulació de sistemes i instal   • lacions.
- Riscos en l'emmagatzematge i transport de càrregues.
- Riscos associats al medi de treball
- Riscos derivats de la càrrega de treball
- La protecció de la seguretat i salut dels treballadors
3. Actuació en emergències i evacuació.
- Tipus d'accidents.
- Avaluació primària de l'accidentat.
- Primers auxilis.
- Socorrisme.
- Situacions d'emergència.
- Plans d'emergència i evacuació.
- Informació de suport per a l'actuació d'emergències.
4. Riscos elèctrics.
- Tipus d'accidents elèctrics.
- Contactes directes.
- Protecció contra contactes directes.
- Contactes indirectes
- Actuació en cas d'accident.
- Normes de seguretat

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Exercicis de càlcul matemàtics
- Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Estudiants formats

15

Comparteix