Iniciació en manteniment elèctric industrial

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Analitzar eines de capacitació per a l'exercici adequat de les funcions de manteniment elèctric industrial.

Objectius específics

   •  Identificar els elements bàsics d'electricitat en l'àmbit industrial.
   •  Descriure els components de la instal·lació elèctrica industrial.
   •  Manejar les eines adequades en el muntatge i la reparació d'una instal·lació elèctrica.

Contingut

10987

 Mòdul 1 Conceptes bàsics en electricitat. 20h
Identificació dels conceptes bàsics d'electricitat
   •  Electricitat, magnetisme i magnituds elèctriques.
   •  Circuit elèctric: Tipus d'esquemes, simbologia i anàlisi d'un circuit
   •  Tipus de corrent: Contínua (CC) vos Alterna (CA)
   •  La llei d'Ohm
   •  Potència i energia elèctrica
   •  L'efecte Joule

 Mòdul 2 Components de la instal·lació. 15h
Descripció dels components de la instal·lació
   •  Material elèctric industrial. Components bàsics al circuit elèctric
   •  Elements del quadre de comandament i elements de protecció
   •  Elements d'accionament
   •  Directrius per a l'elecció dels elements d'una instal·lació elèctrica industrial

 Mòdul 3 Muntatge de la instal·lació. 25h
Anàlisi i disseny de la instal·lació
   •  Connexions en sèrie i en paral·lel
   •  Càlcul de circuits teòrics amb la llei de OHM. Aplicació a circuits pràctics.
   •  Anàlisi dels efectes del corrent als circuits elèctrics.
   •  Disseny de circuits elèctrics d'il·luminació
Descripció del procés de muntatge de la instal·lació
   •  Muntatge del quadre de distribució
   •  Maniobres elèctriques industrials
   •  Circuits amb relés i contactors

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Valoració


Estudiants formats

190

Comparteix

Cursos següents