ELEE0109_MF0823_Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió MF0823_2 del certificat de professionalitat ELEE0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensió

Objectius específics

- Identificar les parts que configuren les xarxes aèries sobre suports i sobre façanes de distribució elèctrica en baixa tensió, analitzant les característiques específiques i les normativa d'aplicació.
- Realitzar el muntatge d'una instal   • lació de xarxa aèria sobre suports i sobre façana de baixa tensió a partir de la documentació tècnica.
- Identificar les parts que configuren les xarxes aèria de distribució elèctrica en baixa tensió, analitzant les característiques específiques.
- Realitzar la reparació i manteniment d'una instal   • lació de xarxa aèria de distribució de baixa tensió a partir de la documentació tècnica.

Contingut

6487

UF1 MUNTATGE DE XARXES ELÈCTRIQUES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ
1. Xarxes elèctriques aèries d'B.T.
 Tipus de línies i de connexió a les xarxes de distribució. ITC-BT-06.
 Distribució radial i en anell.
 Tipus d'esquemes en xarxes de Baixa.
 Tensió en funció de la seva connexió a terra, cdt en una xarxa de distribució.
 Variació dels paràmetres de la xarxa de distribució, en funció de les modificacions de la mateixa.

2. Elements d'una xarxa de distribució aèria de BT
 Suports. Tipus i característiques (metàl   • lics, formigó, fusta etc.).
 Conjunts d'amarratge i accessoris per a línies sobre pals. Canvis de direcció.
 Suports i Subjeccions en façana. Tipus i característiques.
 Conjunts d'amarratge i accessoris per a línies sobre façana. Canvis de direcció.
 Aïlladors i ferramentes. Tipus i característiques.
 Caixes de derivació i fusibles. Tipus i característiques.
 Cables emprats en la distribució aèria en BT Tipus i característiques.
 Encreuaments i paral   • lelismes.
 Tipus i característiques dels conductors, cables tensats i posats.
 Reglamentació electrotècnica vigent per a línies aèries de BT. Normativa particular de la companyia distribuïdora. Normativa nacional i internacional.
 Simbologia i interpretació de plànols i esquemes de xarxes.

3. Muntatge de xarxa aèria sobre suports i façana.
 Permisos i autoritzacions prèvies, d'organismes oficials i particulars.
 Estudi d'encreuaments i paral   • lelismes. Permisos i autoritzacions.
 Fases del muntatge. Replanteig. Problemes típics i solucions.
 Provisió i guarda de materials. Càrrega transport i descàrrega d'elements.
 Operacions per a la fonamentació i formigonat de suports.
 Hissat de suports. Estesa de cables. Tibat de cables. Muntatge de ferramentes.
 Muntatge d'aïllants, cadenes i accessoris.
 Unions de conductors. Conjunts i equips.

4. Equips tècnics i posada en servei.
 Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega i distribució.
 Dispositius de subjecció.
 Vehicles de transport, mitjans auxiliars per l'hissat i estesa de cables.
 Eines manuals.
 Documents necessaris.
 Relació amb la companyia subministradora.
 Control i mesura de paràmetres característics. Aparells i tècniques de mesura.

UF2 MANTENIMENT DE XARXES ELÈCTRIQUES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ
1. Manteniment i reparació en xarxes elèctriques aèries de BT
 Diagnòstic i localització d'avaries.
 Simptomatologia, tècniques emprades i característiques fonamentals.
 Normes i procediments. Normes particulars de la companyia subministradora.
 Eines emprades per al manteniment d'instal   • lacions.
 Funció, utilització i tipus empleats.
 Manteniment predictiu. Manteniment preventiu. Manteniment correctiu.
 Manteniment d'una línia de BT. Mesures i controls. Termografia. Mesura de resistència de posada a terra, entre d'altres.
 Revisions de manteniment. Reconeixement reglamentari.

2. Mesures i mitjans de seguretat en xarxes elèctriques aèries de BT
 Instal   • lació en descàrrec.
 Les cinc regles d'or.
 Zona protegida i zona de treball.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Exercicis de càlcul matemàtics
- Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Estudiants formats

14

Comparteix