ELEE0109_MF0821_Instal·lacions elèctriques en edificis d’oficines, comerços i indústries

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Instal·lacions elèctriques en edificis de despatxos, comerços i indústries MF0821_2 del certificat de professionalitat ELEE0109 Muntatge i manteniment d´instal·lacions elèctriques de baixa tensió

-Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis comercials, de despatxos i d'una o vàries indústries

Objectius específics

- Identificar les parts i elements que configuren les instal   • lacions elèctriques de interior per a edificis d'oficines, comerços i indústries, analitzant el funcionament, les característiques i la normativa d'aplicació.
- Realitzar el muntatge de la instal   • lació elèctrica d'edificis d'oficines, comercials i industrials aplicant la reglamentació vigent actuant sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.
- Mantenir i reparar avaries en instal   • lacions elèctriques d'interior en indústries, comerços i oficines, actuant sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.
- Elaborar la documentació tècnica de les instal   • lacions elèctriques a l'interior d’edificis d'oficines, comerços i indústries aplicant la reglamentació electrotècnica vigent.

Contingut

6485

UF1 INSTAL   • LACIONS D'ELECTRIFICACIÓ EN EDIFICIS COMERCIALS, OFICINES, INDÚSTRIES.
1. Instal   • lacions d'electrificació en edificis comercials, oficines, indústries.
2. Instal   • lacions de locals amb risc d'incendi i explosió.
3. Instal   • lació de locals de característiques especials.
4. Mesures i verificacions en instal   • lacions elèctriques.
5. Muntatge d'instal   • lacions elèctriques d'interior en edificis comercials, oficines, indústries i amb fins especials.
6. Reparació d'instal   • lacions elèctriques d'interior en edificis comercials, oficines, indústries i amb fins especials.
7. Càlcul en les instal   • lacions elèctriques de BT en edificis comercials, oficines, indústries i amb fins especials.

UF2 ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA SEGONS EL REBT PER A LA INSTAL   • LACIÓ DE LOCALS, COMERÇOS I PETITES INDÚSTRIES
1. Documentació tècnica i econòmica de les instal   • lacions.
2. Realitzar documentació tècnica-administrativa de les instal   • lacions.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Exercicis de càlcul matemàtics
- Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Estudiants formats

22

Comparteix