Manteniment d’instal·lacions

Enae0108 Muntatge I Manteniment Dinstal·lacions Solars Fotovoltaiques

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Manejar eines d'anàlisi d'avaries per al manteniment d'instal·lacions i maquinària industrial.

Objectius específics

 Identificar els conceptes bàsics en relació amb el manteniment industrial.
 Assenyalar els coneixements bàsics en automatització industrial i les eines de manteniment i prevenció de riscos laborals.
 Manejar eines per a la interpretació de plànols i esquemes elèctrics i localitzar avaries.
 Manejar eines per al manteniment i l'anàlisi d'avaries de màquines elèctriques.

Contingut

10950

Mòdul 1: Conceptes bàsics. 20h
   •  Identificació del manteniment industrial
 Objectiu del manteniment
 Tipus de manteniment industrial: correctiu, predictiu, preventiu i producció total (TPM)

Mòdul 2: Automatització industrial. 30h
   •  Descripció de l'automatització industrial
 Coneixements generals
 Lògica cablejada VS lògica programada
 Components dels autòmats programables
 Cicle de funcionament
 Manteniment dels PLCs
 Localització i anàlisi d'avaries
 Prevenció de riscos laborals

Mòdul 3: Instal·lacions elèctriques. 40h
   •  Definició de les instal·lacions elèctriques
 Components bàsics de les instal·lacions elèctriques
 Càlcul de línies elèctriques
 Interpretació de plànols i esquemes elèctrics: xarxes de baixa i mitjana tensió
 Subestacions i centres de transformació
 Muntatge d'armaris d'ordre, maniobra i protecció
 Manteniment de les instal·lacions elèctriques
 Localització i anàlisi d'avaries
 Prevenció de riscos laborals

Mòdul 4: Màquines elèctriques. 30h
   •  Explicació de les màquines elèctriques
 Coneixements generals
 Conceptes i components bàsics
 Funcionament
 Regulació de velocitat dels motors
 Manteniment de les màquines elèctriques
 Localització i anàlisi d'avaries
 Prevenció de riscos laborals