Manteniment d’instal·lacions

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Manejar eines d'anàlisi d'avaries per al manteniment d'instal·lacions i maquinària industrial.

Objectius específics

   •  Identificar els conceptes bàsics en relació amb el manteniment industrial.
   •  Assenyalar els coneixements bàsics en automatització industrial i les eines de manteniment i prevenció de riscos laborals.
   •  Manejar eines per a la interpretació de plànols i esquemes elèctrics i localitzar avaries.
   •  Manejar eines per al manteniment i l'anàlisi d'avaries de màquines elèctriques.

Contingut

10950

 Mòdul 1: Conceptes bàsics. 20h
Identificació del manteniment industrial
   •  Objectiu del manteniment
   •  Tipus de manteniment industrial: correctiu, predictiu, preventiu i producció total (TPM)

 Mòdul 2: Automatització industrial. 30h
Descripció de l'automatització industrial
   •  Coneixements generals
   •  Lògica cablejada VS lògica programada
   •  Components dels autòmats programables
   •  Cicle de funcionament
   •  Manteniment dels PLCs
   •  Localització i anàlisi d'avaries
   •  Prevenció de riscos laborals

 Mòdul 3: Instal·lacions elèctriques. 40h
Definició de les instal·lacions elèctriques
   •  Components bàsics de les instal·lacions elèctriques
   •  Càlcul de línies elèctriques
   •  Interpretació de plànols i esquemes elèctrics: xarxes de baixa i mitjana tensió
   •  Subestacions i centres de transformació
   •  Muntatge d'armaris d'ordre, maniobra i protecció
   •  Manteniment de les instal·lacions elèctriques
   •  Localització i anàlisi d'avaries
   •  Prevenció de riscos laborals

 Mòdul 4: Màquines elèctriques. 30h
Explicació de les màquines elèctriques
   •  Coneixements generals
   •  Conceptes i components bàsics
   •  Funcionament
   •  Regulació de velocitat dels motors
   •  Manteniment de les màquines elèctriques
   •  Localització i anàlisi d'avaries
   •  Prevenció de riscos laborals

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Estudiants formats

161

Comparteix

Cursos següents