Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d’automatismes

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes Mf0822_2 del certificat de professionalitat Muntatge i manteniment d´instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Muntar i mantenir instal·lacions d'automatismes en l'entorn d'habitatges i petita indústria

Objectius específics

- Mecanitzar quadres i armaris elèctrics donat plànol o (croquis de muntatge) tenint en compte les fases posteriors d’execució que configuren les instal   • lacions automatitzades i petites instal   • lacions d’automatismes, tenint en compte les característiques i la normativa d’aplicació.
- Identificar les parts i elements que configuren els automatismes elèctrics.
- Muntar els automatismes elèctrics.
- Reparar avaries en automatismes elèctrics realitzant operacions de diagnòstic, localització i reparació d’avaries.
- Identificar les parts i elements que configuren les instal   • lacions automatitzades.
- Muntar instal   • lacions automatitzades.
- Reparar avaries en instal   • lacions automatitzades.

Contingut

6486

UF1 MUNTATGE I REPARACIÓ D'AUTOMATISMES ELÈCTRICS
1. Preparació d’armaris i quadres per al muntatge de circuits elèctrics.
 Interpretació gràfica.
 Ajustos i toleràncies de mecanitzat.
 Mecanitzats manuals.
 Muntatge d’elements elèctrics i electrònics.
2. Mesura en les instal   • lacions d’automatismes elèctrics.
 Relacions fonamentals entre les magnituds elèctriques.
 Transducció de les principals magnituds físiques ( temperatura, pressió, cabal, velocitat i ill   • lluminació, entre d’altres).
 Instruments de mesura : Tipologia i característiques.
 Procediments de connexió.
 Processos de mesura.
 Mesures reglamentàries.
3. Representació, simbologia i instal   • lació d’automatismes elèctrics.
 Elements que componen les instal   • lacions: sensors, actuadors, dispositius de control i elements auxiliars. Tipus i característiques.
 Convencionalismes de representació.
 Simbologia normalitzada en les instal   • lacions.
 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats. Tipologia.
 Interpretació d’esquemes elèctrics de les instal   • lacions.
 Normativa i reglamentació.
4. Muntatge d’instal   • lacions electrotècniques amb automatismes elèctrics.
 Emplaçament i muntatge dels elements de les instal   • lacions segons l’àrea d’aplicació : Sensors i actuadors entre d’altres.
 Circuits de força i comandament.
 Mitjans i equips.
 Normativa i reglamentació.
5. Manteniment, reparació d’automatismes elèctrics.
 Avaries en les instal   • lacions d’automatismes. Símptomes i efectes.
 Diagnòstic i localització d’avaries : proves, mesures, procediments i elements de seguretat entre en instal   • lacions.
 Reparació d’avaries.
 Memòria tècnica, esquema de la instal   • lació, certificat de la instal   • lació, instruccions generals d’ús i manteniment, entre altres.
 Elaboració d’informes.

UF2 MUNTATGE D'INSTAL   • LACIONS AUTOMATITZADES
1. Instal   • lacions automatitzades.
 Instal   • lacions automatitzades: Aplicacions típiques. ITC  BT  51.
 Tipus de sensors. Característiques i aplicacions.
 Actuadors: relés, contactors, solenoides, electrovàlvules ( entre d’altres).
 Control de potència : arrencada de motors (monofàsics i trifàsics, entre d’altres).
 Proteccions contra curtcircuits derivacions i sobrecàrregues.
 Arrencadors estàtics i variadors de velocitat electrònics.
 Controladors programables.
Representació i simbologia de les instal   • lacions automatitzades.
 Convencionalismes de representació.
 Simbologia normalitzada en les instal   • lacions automatitzades.
 Interpretació d’esquemes elèctrics d’instal   • lacions automatitzades.
 Normativa i reglamentació.
Muntatge d’instal   • lacions automatitzades.
 Emplaçament i muntatge d’armaris i quadres elèctrics, sensors i detectors, controls programables i actuadors.
 Circuits combinacionals i seqüencials
 Estructura dels programes d’aplicació i llenguatges de programació.
 Programació dels elements de control.
Documentació de les instal   • lacions automatitzades.
 Memòria tècnica, certificat de la instal   • lació, instruccions generals d’ús i manteniment.
 Esquemes elèctrics de la instal   • lació.
 Programa de comandament.
 Elaboració d’informes.

UF3 REPARACIÓ D'INSTAL   • LACIONS AUTOMATITZADES
1 . Manteniment, ajust i reparació d'instal   • lacions automatitzades.
 Lectura de l'esquema elèctric i del programa de control.
 Revisió dels paràmetres i test del programa de comandament.
 Avaries tipus en les instal   • lacions automatitzades.
 Símptomes i efectes de les avaries.
 Diagnòstic i localització d'avaries (proves, mesures, procediments i elements de seguretat) en instal   • lacions automatitzades.
 Reparació d'avaries.
2 . Documentació de les instal   • lacions.
 Informe sobre l'estat de la instal   • lació.
 Procediments bàsics d'actuació.
 Memòria tècnica, esquemes elèctrics, instruccions generals d'ús i manteniment, entre altres.
 Elaboració d'informes sobre les accions realitzades.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Exercicis de càlcul matemàtics
- Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Estudiants formats

15

Comparteix