ELEE0109_MF0825_Muntatge i manteniment de màquines elèctriques

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Muntatge i manteniment de màquines elèctriques MF0825_2 del certificat de professionalitat ELEE0109 Muntatge i manteniment d´instal·lacions elèctriques de baixa tensió

-Muntar i mantenir màquines elèctriques

Objectius específics

- Identificar les parts que configuren els transformadors descrivint les seves principals característiques i funcionalitat.
- Construir transformadors monofàsics i trifàsics de petita potència a partir d'especificacions donades.
- Diagnosticar avaries en els transformadors i realitzar les operacions necessàries per al manteniment dels mateixos, actuant sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.
- Identificar les parts que configuren les màquines elèctriques rotatives descrivint les seves principals característiques i funcionalitat.
- Realitzar operacions de muntatge i acoblament de màquines elèctriques rotatives a partir d'especificacions donades.
- Diagnosticar avaries en les màquines elèctriques rotatives i realitzar les operacions necessàries per al manteniment de les mateixes, actuant sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.

Contingut

6489

UF1 MUNTATGE I MANTENIMENT DE TRANSFORMADORS
1. Característiques i funcionalitat de transformadors.
 Principis de funcionament. ITC-BT-48.
 Relació de transformació.
 Ocupació dels transformadors. Classificacions.
 Transformadors trifàsics.
 Acoblament de transformadors.
 Regulació de tensió.
 Assaigs de curtcircuit, de rigidesa, rendiment, assaigs complementaris, mecànics, en buit i en càrrega, pèrdues, etc.
 Placa de característiques d'un transformador.
 Components d'un transformador.
 Nucli, debanats o bobines, aïllaments, ferramentes, terminals i connexions.
2. Construcció de petits transformadors monofàsics i trifàsics.
 Esquemes i plànols de petits transformadors.
 Càlcul i disseny de transformadors de baixa potencia.
 Característiques funcionals i constructives dels transformadors monofàsics i trifàsics.
 Procés del muntatge i connexionat d'un transformador.
 Material emprat en els nuclis.
 Forma i construcció dels mateixos.
 Circuit magnètic, qualitats.
 Bobines, qualitats.
 Assaigs previs al muntatge de la carcassa. Envernissat.
 Eines i equips emprats en el càlcul i muntatge de petits
transformadors.
 Assaigs normalitzats aplicats a transformadors (en buit, en curtcircuit, aïllament, rigidesa dielèctrica entre d'altres).
 Esquemes de connexió per a proves. Toleràncies. Normativa. eines i equips.
3. Avaries i manteniment de transformadors.
 Protecció dels transformadors, relés i fusibles.
 Avaries en els transformadors. AT-BT Cuba Proteccions i dielèctric.
 Causes externes.
 Causes internes.
 Detecció, localització i reparació d'avaries segons els tipus de transformadors.
 Eines i equips.
 Tècniques de manteniment de transformadors.
 Eines informàtiques aplicades al manteniment.
 Informes típics utilitzats per al manteniment de transformadors.
 Documentació utilitzada.
 Assaigs normalitzats de prova i verificació transformadors després de la seva reparació.
 Esquemes.
 Toleràncies.
 Procediments, eines i equips necessaris

UF2 MUNTATGE I MANTENIMENT DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES ROTATIVES
1. Màquines elèctriques rotatives de corrent continu (CC) i de corrent altern (CA.
- Principis de funcionament.
- Classificació de les màquines elèctriques. ITC-BT-47.
- Màquina de CC.
- Màquines de CA alternadors i motors (monofàsics i trifàsics).
- Tipologia de les màquines.
- Valors característics (potència, tensió, velocitat, rendiment, entre d'altres).
- Placa de característiques.
- Connexió de la màquina segons la seva placa de característiques.
- Corbes característiques de les màquines elèctriques de CC i CA.
- Tipus d'arrencada de les màquines elèctriques de CC i CA.
- Aplicacions específiques de les diferents màquines.
2. Connexions i enllaços de les màquines elèctriques.
- Esquemes de connexió i plànols de màquines elèctriques.
- Simbologia.
- Designació de borns.
- Parts fonamentals
- Elements fixos i mòbils.
- Conjunts mecànics.
- Característiques constructives.
- Canvi de condicions en les màquines elèctriques de CC i CA.
- Taules, gràfics i programari d'aplicació.
- Processos de muntatge i desmuntatge de màquines elèctriques de CC i CA.
- Eines i equips.
- Sistema d'arrencada de màquines elèctriques de CC i CA.
- Assaigs normalitzats de màquines elèctriques de CC i CA.
- Normativa i tècniques emprades.
- Eines i equips.
3. Avaries i manteniment de les màquines elèctriques.
- Tècniques de manteniment de màquines elèctriques de CC i CA.
- Eines informàtiques aplicades al manteniment.
- Diagnòstic i reparació de màquines elèctriques de CC i CA.
- Tècniques de localització d'avaries.
- Bobinats de màquines elèctriques.
- Manteniment preventiu, predictiu i correctiu.
- Anàlisi de vibracions.
- Desequilibri, desalineació, entre d'altres.
- Eines emprades.
- Informes típics utilitzats en el manteniment de màquines elèctriques de CC i CA.
- Documentació utilitzada.
- Normes de seguretat utilitzades en la construcció i manteniment de màquines elèctriques de CC i CA.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Exercicis de càlcul matemàtics
- Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Estudiants formats

15

Comparteix