Iniciació en manteniment elèctric industrial

Ref: 85258

Inici: 23/09/24

Fi: 06/11/24

60h

Presencial

dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00 hores

85258

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Analitzar eines de capacitació per a l'exercici adequat de les funcions de manteniment elèctric industrial.

Objectius específics

   •  Identificar els elements bàsics d'electricitat en l'àmbit industrial.
   •  Descriure els components de la instal·lació elèctrica industrial.
   •  Manejar les eines adequades en el muntatge i la reparació d'una instal·lació elèctrica.

Contingut

85258

 Mòdul 1 Conceptes bàsics en electricitat. 20h
Identificació dels conceptes bàsics d'electricitat
   •  Electricitat, magnetisme i magnituds elèctriques.
   •  Circuit elèctric: Tipus d'esquemes, simbologia i anàlisi d'un circuit
   •  Tipus de corrent: Contínua (CC) vos Alterna (CA)
   •  La llei d'Ohm
   •  Potència i energia elèctrica
   •  L'efecte Joule

 Mòdul 2 Components de la instal·lació. 15h
Descripció dels components de la instal·lació
   •  Material elèctric industrial. Components bàsics al circuit elèctric
   •  Elements del quadre de comandament i elements de protecció
   •  Elements d'accionament
   •  Directrius per a l'elecció dels elements d'una instal·lació elèctrica industrial

 Mòdul 3 Muntatge de la instal·lació. 25h
Anàlisi i disseny de la instal·lació
   •  Connexions en sèrie i en paral·lel
   •  Càlcul de circuits teòrics amb la llei de OHM. Aplicació a circuits pràctics.
   •  Anàlisi dels efectes del corrent als circuits elèctrics.
   •  Disseny de circuits elèctrics d'il·luminació
Descripció del procés de muntatge de la instal·lació
   •  Muntatge del quadre de distribució
   •  Maniobres elèctriques industrials
   •  Circuits amb relés i contactors

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Lloc

LEVELINSTRUKTA
CTRA DE BARCELONA 135 NAU 6
08290
Cerdanyola del Valles

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

190

Comparteix