Automatització programable II

Automatitzacio Programable Ii

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés. Serà necessari tenir coneixements previs en automatització programable.

Objectius generals

Manejar les eines d'automatització programable en diversos sistemes i identificar aquelles dirigides a la instal·lació de pantalles programables (HMI)

Objectius específics

 Identificar els mètodes d'instal·lació, configuració i programació avançada d'autòmats programables al sector industrial.
 Identificar les eines d'automatització programable en sistemes d'alta velocitat i amb senyals analògics.
 Manejar l'eina CX-Designer per a la programació de pantalles.

Contingut

10963

Mòdul 1: Automatització avançada
   •  Síntesi de l'automatització programable al sector industrial:
 Estructura, components i funcionament.
 Instal·lació i configuració d'autòmats programables.
 Programació d'autòmats programables.
   •  Explicació de la programació avançada d'autòmats programables:
 Tipus de llenguatges.
 Instruccions avançades
 Instruccions matemàtiques.

Mòdul 2: Sistemes d'alta velocitat i senyals analògics
   •  Descripció de l'automació programable en sistemes d'alta velocitat
 Encoders
 Variadors de velocitat electrònics
 Configuració del PLC.
   •  Explicació de l'automatització programable amb senyals analògics
 Sensors
 Captadors analògics
 Configuració del PLC.

Mòdul 3: Pantalles programables
   •  Pantalles programables (HMI)
 Concepte i exemples/ Introducció a l'eina de programació
 CX-designer
 Programació i funcionament de CX-designer