ELEE0109_Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Desenvolupar projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb fins especials a partir d'un avantprojecte o condicions donades, d'acord amb les especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant la qualitat i la seguretat de les instal·lacions.

Objectius específics

- Desenvolupar projectes d'instal   • lacions elèctriques de baixa tensió en el entorn d'edificis d'habitatges, indústries, oficines i locals de pública concurrència.
- Desenvolupar projectes d'instal   • lacions elèctriques de baixa tensió en locals de característiques especials i instal   • lacions amb fins especials.

Contingut

5282

MF0820_2  Instal   • lacions elèctriques en edificis d'habitatges
UF0884  Muntatge d´instal   • lacions elèctriques d´enllaç en edificis 60h
UF0885  Muntatge i manteniment d'instal   • lacions elèctriques de baixa tensió en edificis d'habitatges 80h
UF0886  Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d'instal   • lacions elèctriques 30h

MF0821_2  Instal   • lacions elèctriques en edificis de despatxos, comerços i indústries
UF0884  Muntatge d'instal   • lacions elèctriques d'enllaç en edificis 60h
UF0887  Muntatge i manteniment d'instal   • lacions elèctriques d'interior 90h
UF0888  Elaboració de la documentació tècnica segons el REBT per a la instal   • lació de locals, comerços i petites indústries 50h
UF0886  Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d'instal   • lacions elèctriques 30h

MF0822_2  Instal   • lacions elèctriques automatitzades i instal   • lacions d'automatismes
UF0889  Muntatge i reparació d'automatismes elèctrics 60h
UF0890  Muntatge d'instal   • lacions automatitzades 90h
UF0891  Reparació d'instal   • lacions automatitzades 60h
UF0886  Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d'instal   • lacions elèctriques 30h

MF0823_2  Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
UF0892  Muntatge de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió 60h
UF0893  Manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió 30h
UF0886  Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d'instal   • lacions elèctriques 30h

MF0824_2  Muntatge i manteniment de xarxes soterrades de baixa tensió
UF0894  Muntatge de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió 50h
UF0895  Manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió 30h
UF0886  Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d'instal   • lacions elèctriques 30h

MF0825_2  Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
UF0896  Muntatge i manteniment de transformadors 60h
UF0886  Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d'instal   • lacions elèctriques 30h
UF0897  Muntatge i manteniment de màquines elèctriques rotatives 90h

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Estudiants formats

121

Comparteix