Robòtica

Robotica

Objectius generals

-Adquirir coneixements bàsics de l'estructura dels elements fonamentals de robòtica i programació de robots FANUC
-Conèixer el camp d'utilització d'un robot.

Objectius específics

-Presentar els tipus més comuns de robots que existeixen al mercat.
-Analitzar els diferents sistemes d'accionament que es presenten.
-Determinar els avantatges i inconvenients que puguin existir en la seva implantació.
-Rebre una visió general de les diferents àrees tecnològiques implicades a l'hora de decidir sobre la implantació d'un sistema
robotitzat

Contingut

7086

1. Descripció elements i seguretat
1.1. Que és un robot industrial (manipulador, controlador, fpu, eina)
1.2. Crear sistema operatiu
1.3. Calibratge del robot (marques)
1.4. Que és un sistema de coordenades (base, eina, objecte de treball)
1.5. Com definir una eina
1.6. Com definir un objecte de treball
1.7. Com definir càrregues d'eina i peça (rutina load)
1.8. Elements de seguretat: emergency stop, auto stop, superior stop i general stop
2. Modes de funcionament
2.1. Que són els modes de funcionament
2.2. Mode manual: dispositiu d'habilitació
2.3. Mode automàtic
2.4. Canvi de manera
2.5. Com moure el robot en mode manual: per eixos, lineal, reorientació, increments
2.6. Pantalles principals: moviment, editor de programes, producció, configuració, calibratge, entrades / sortides ..
3. Configuració entrades / sortides
3.1. Tipus de senyals: analògics i digitals
3.2. Com definir senyals d'entrada / sortida
3.3. Com modificar senyals de sortida
3.4. Com visualitzar senyals d'entrada
3.5. Fitxer de configuració de senyals d'entrada / sortit: eio.cfg
4. Estructura d'un programa
4.1. Quina és l'estructura d'un programa
4.2. Que és un programa
5. Programació bàsica
5.1. Manual de moviment bàsiques i dades relacionades (robtarget, zonedata, velocitat, tooldata ...)
5.2. Execució de programes: finestra de producció

Avaluació

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
una programació bàsica robòtica.

Valoració


Estudiants formats

131

Comparteix