Inclusió escolar amb necessitats educatives especials

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional , demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova daccés

Objectius generals

Analitzar les actituds i habilitats personals en la tasca de les persones vetlladores escolars per poder donar una resposta educativa d'una manera efectiva i eficient a la infància i la joventut amb necessitats educatives especials

Objectius específics

   •  Identificar les funcions del vetllador/a escolar i relacionar-les amb tots els agents educatius implicats
   •  Distingir les diferents diversitats funcionals existents a l'alumnat
   •  Definir les claus d'higiene postural d'un vetllador escolar per prevenir accidents i dolors corporals

Contingut

10951

 Mòdul 1: Funcions del vetllador/a escolar. 10h
Descripció de les tasques i funcions d'un vetllador/a escolar:
   •  Distinció del paper del vetllador/a amb el paper del mestre/a
   •  Identificació dels punts de col·laboració entre tots dos professionals
Identificació de les relacions que s'estableixen entre les famílies, els alumnes amb alguna necessitat educativa i els diferents agents educatius
   •  Anàlisi de les necessitats emocionals que tenen les famílies que requereixen un vetllador/a escolar per al seu fill/a
   •  Identificació dels canals comunicatius i disseny de plans de comunicació

 Mòdul 2: Classificació de les diverses diversitats funcionals. 20h
Classificació de les diferents diversitats funcionals: Identificació de les principals diversitats funcionals/ Identificació de les àrees d'aprenentatge relacionades amb cada diversitat funcional
Descripció de les discapacitats sensorials: Classificació de les discapacitats sensorials més comunes
   •  Auditives i visuals
   •  Identificació de la seva afectació al procés educatiu
Explicació de les discapacitats físiques
   •  Classificació de les discapacitats físiques més comunes i Identificació de les afectacions a nivell escolar
Descripció de les discapacitats psíquiques
   •  Classificació de les discapacitats psíquiques més comunes i Identificació de les afectacions a nivell escolar
Explicació dels trastorns de conducta
   •  Classificació de trastorns de conducta més comuns i Identificació de les afectacions a nivell escolar
Aplicació de tècniques de suport
   •  Disseny d'adaptació curricular i Eines i recursos per a la inclusió

 Mòdul 3: Control postural i tècniques de prevenció d'accidents. 10h
Definició d'una bona higiene postural a l'exercici de vetllador/a escolar
   •  Distinció de les postures correctes corporals en funció de la limitació que l'alumnat presenti
   •  Anàlisi dels hàbits quotidians que ajuden a la prevenció

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Valoració


Estudiants formats

1017

Comparteix