Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia

Ref: 85310
Recursos Educatius Per Crear Continguts I Activitats Multimedia

Inici: 01/07/24

Fi: 26/07/24

20h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

85310

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients
per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció
formativa.

Objectius generals

Aplicar els diferents recursos i eines per a la creació de continguts i activitats multimèdia.

Objectius específics

   •  Dissenyar continguts multimèdia i experimentar a partir dels diferents formats.
   •  Identificar els diversos recursos educatius existents per a la creació de contingut i activitats multimèdia, valorant-ne els avantatges i les implicacions.

Contingut

85310

 Mòdul 1: Disseny i formats de contingut multimèdia. 10h
Descripció del disseny i estructura de continguts multimèdia
   •  Factors previs al disseny del contingut multimèdia: organització de la informació, interactivitat, interfície i navegabilitat, usabilitat i accessibilitat, flexibilitat.
   •  Etapes del disseny del contingut de l'acció formativa.
   • Aspectes rellevants per considerar en la creació de continguts multimèdia.
Experimentació amb diversos formats de contingut multimèdia
   •  Text digital: Concepte, propietaris, tipologia i característiques, llenguatge, estructura i estil.
   •  Imatge digital: Concepte, format, imatges vectorials i bitmap. Característiques: píxel, resolució. Color: profunditat, formes. Programes per al tractament de la imatge.
   •  Àudio digital: Concepte, formats d'arxius d'àudios. Programes gratuïts i de pagament per al tractament de l'àudio. Audacity.
   •  Vídeo digital: Concepte, formats d'arxius de vídeo. Streaming. Programes gratuïts i de pagament per al tractament del vídeo. VLC
Media Player, Openshot.
   •  Presentacions multimèdia: Criteris de qualitat, elements multimèdia. Programes: LibreOffice Impres, Slideshare, Prezi, Powtoon.

 Mòdul 2: Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia. 10h
Localització d'eines per a la creació de continguts didàctics multimèdia interactius
   •  Característiques essencials de l'eina i les funcionalitats.
   •  Eines per a contingut visual (Infografies, logos i il·lustracions)
   •  Eines per a contingut audiovisual./ Eines de correcció gramatical i ortogràfica.
   •  Eines per a contingut d'àudio./ Eines de contingut interactiu.
Explicació d'altres recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia:
   •  Introducció i integració de Moodle.
   •  Eines en línia. Funcionalitats.

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

També es poden utilitzar els següents instruments per mesurar els coneixements: fòrum. entregues de tasques, pràctiques, treballs que haurà de valorar el formador/a, i/o qüestionaris tipus test i altres tipus d’activitats interactives d’autoavaluació.

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

93

Comparteix