Soldadura TIG

Ref: 85832

Inici: 10/06/2024

Fi: 26/06/2024

60h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 20:00 hores

85832

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Desenvolupar les habilitats necessàries per realitzar la soldadura TIG

Objectius específics

   •  Usar màquines i components emprades en les operacions de soldadura amb l'arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG)
   •  Aplicar la soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG)
   •  Identificar els errors de la soldadura segons les irregularitats del material
   •  Aplicar el manteniment de l'equip i els accessoris de la soldadura TIG
   •  Analitzar la documentació tècnica de l'equip per prevenir accidents laborals

Contingut

85832

 Mòdul 1 Màquines i accessoris 10h
Identificació de components
   •  Generador de corrent
   •  Bufador porta elèctrode de tungstè amb feix de cables
   •  Vareta de material d'aportació
   •  Bombona de gas amb circuit de pressió
   •  Pinça amb cable de massa

 Mòdul 2 Soldadura 20 hores
Aplicació de la soldadura segons els diferents materials a soldar
   •  Planxa
   •  Tubular

 Mòdul 3 Verificació de la soldadura 10h
Descripció dels possibles errors de la soldadura
   •  Oli, pintura o silicons
   •  Longitud d'arc inadequada
   •  Excessiva humitat a l'elèctrode

 Mòdul 4 Manteniments d'equips TIG 10h
Aplicació del procés de reparació i manteniment de les màquines TIG
   •  Manòmetre
   •  Torxa
   •  Mànegues elèctriques i de gas
   •  Bombona
   •  Transformador

 Mòdul 5 Prevenció de Riscos Laborals 10h
Identificació de la fitxa de seguretat de l'equip per utilitzar EPIS
   •  Contactes elèctrics
   •  Cremada
   •  Inhalació de vapors tòxics
   •  Irritació

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Lloc

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
C ROGER DE FLOR 66
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

198

Comparteix