Programació neurolingüística. Nivell II

Ref: 85116
Habilitats Personals I Interpersonals

Inici: 03/06/2024

Fi: 25/06/2024

30h

Presencial

dilluns, dimarts i dimecres de 17:30 a 20:30 hores

85116

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients mitjançant una prova d'accés.

Altres:
   •  Haver cursat Programació Neurolingüística nivell 1.
   •  El certificat de professionalitat que recull l'apartat de requisit d'acreditacions/titulacions ha de ser de la mateixa família i àrea professional en què enquadra el programa formatiu.

Objectius generals

Aplicar la programació neurolingüística a diferents estratègies i models d'èxit.

Objectius específics

   •  Distingir les diferents tècniques d'ajuda terapèutica.
   •  Analitzar la creativitat i l'increment cap a excel·lència personal i professional.

Contingut

85116

 Mòdul 1: Ajuda terapèutica. 10h
Aplicació de les tècniques per a l'ajuda terapèutica
   •  Comprensió del metamodel
   •  Diferenciació entre els estats associats i dissociats
   •  Execució d'ancoratges
   •  Integració de polaritats i resolució de conflictes personals
   •  Aplicació del reenquadrament
   •  Utilització de les metàfores

 Mòdul 2: Models i estratègies d'èxit. 20h
Aplicació de models i estratègies d'èxit
   •  Aplicació del metamodel
   •  Avaluació de l'eficàcia amb el model POPS
   •  Construcció de l'estratègia de creativitat Disney
   •  Aportacions de la PNL sistèmica de Robert Dilts
   •  Aplicació del Reimprinting per al canvi de creences
   •  Disseny del cercle de l'excel·lència
   •  Formulació i realització d'objectius
   •  Construcció de la línia del temps

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

217

Comparteix