Feminisme i interseccionalitat

Feminisme I Interseccionalitat 82365

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l’aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència professional alternativa, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d’accés

Experiència

En cas de no disposar de titulació acadèmica requerida, acreditar una experiència professional d’1 any treballant en organitzacions que vulguin incorporar la interseccionalitat en els seus projectes i cultura organitzativa.

Objectius generals

Conèixer els fonaments de la perspectiva interseccional i el seu funcionament.

Objectius específics

   •  Descriure els antecedents i el context de la perspectiva interseccional a més de definir els plantejaments teòrics i metodològics
   •  Definir els conceptes clau sobre diversitat sexual i afectiva i entendre les construccions dels conceptes sexe i gènere
   •  Definir els conceptes clau sobre la diversitat d'origen, cultural i religiosa
   •  Usar eines per a l’aplicació de la perspectiva interseccional en projectes, accions i abordatges

Contingut

10759

 Mòdul 1: Perspectiva interseccional: antecedents i context. 5h
Anàlisi dels antecedents i context de la perspectiva interseccional
   •  Feminismes negre, lesbià, ...
Explicació dels plantejaments teòrics i metodològics de la perspectiva interseccional
   •  Aplicació i diferents propostes metodològiques

 Mòdul 2: Diversitat afectiva-sexual i de gènere. 5h
Definició i conceptes claus sobre diversitat afectiva i de gènere
   •  Descripció de diversitat sexual i afectiva
   •  Rols i estereotips
   •  Construcció del gènere
   •  Violència masclistes
   •  LGTBIfòbia

 Mòdul 3: Diversitat d’origen, cultural i religiosa. Diversitat funcional 6h
Definició i conceptes claus sobre diversitat d’origen, cultural i religiosa
   •  Racisme estructural, institucional i social
   •  Prejudicis i estereotips racistes
   •  Privilegis, fragilitat blanca i feminisme hegemònic
   •  Interculturalitat i interreligió

 Mòdul 4: Eines i reflexions per a l’aplicació de la interseccionalitat en projectes, accions i abordatges. 4h
Identificació i utilització d’eines per a l’aplicació de la interseccionalitat en projectes, accions i abordatges

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats: test de veritable/fals, simulació i/o resolució d’un cas pràctic per exemple de l’estereotips, violència masclista, ... on l’alumne ha de donar resposta indicant quines accions realitzaria per resoldre’l.

Valoració


Estudiants formats

24

Comparteix