Feminisme i interseccionalitat

Feminisme I Interseccionalitat 82365

Requisits de l’alumne

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 Certificat de professionalitat nivell 1
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 Certificat de Professionalitat de nivell 2
 Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l’aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència professional alternativa, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d’accés

Experiència

En cas de no disposar de titulació acadèmica requerida, acreditar una experiència professional d’1 any treballant en organitzacions que vulguin incorporar la interseccionalitat en els seus projectes i cultura organitzativa.

Objectius generals

 Conèixer els fonaments de la perspectiva interseccional i el seu funcionament.

Objectius específics

 Descriure els antecedents i el context de la perspectiva interseccional a més de definir els plantejaments teòrics i metodològics
 Definir els conceptes clau sobre diversitat sexual i afectiva i entendre les construccions dels conceptes sexe i gènere
 Definir els conceptes clau sobre la diversitat d'origen, cultural i religiosa
 Usar eines per a l’aplicació de la perspectiva interseccional en projectes, accions i abordatges

Continguts

10759

Mòdul 1: Perspectiva interseccional: antecedents i context. 5h
   •  Anàlisi dels antecedents i context de la perspectiva interseccional
 Feminismes negre, lesbià, ...
   •  Explicació dels plantejaments teòrics i metodològics de la perspectiva interseccional
 Aplicació i diferents propostes metodològiques

Mòdul 2: Diversitat afectiva-sexual i de gènere. 5h
   •  Definició i conceptes claus sobre diversitat afectiva i de gènere
 Descripció de diversitat sexual i afectiva
 Rols i estereotips
 Construcció del gènere
 Violència masclistes
 LGTBIfòbia

Mòdul 3: Diversitat d’origen, cultural i religiosa. Diversitat funcional 6h
   •  Definició i conceptes claus sobre diversitat d’origen, cultural i religiosa
 Racisme estructural, institucional i social
 Prejudicis i estereotips racistes
 Privilegis, fragilitat blanca i feminisme hegemònic
 Interculturalitat i interreligió

Mòdul 4: Eines i reflexions per a l’aplicació de la interseccionalitat en projectes, accions i abordatges. 4h
   •  Identificació i utilització d’eines per a l’aplicació de la interseccionalitat en projectes,
accions i abordatges

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats: test de veritable/fals, simulació i/o resolució d’un cas pràctic per exemple de l’estereotips, violència masclista, ... on l’alumne ha de donar resposta indicant quines accions realitzaria per resoldre’l.

Valoració


Estudiants formats

22

Compartir