Estratègies del control de l’estrès, el burnout i els riscos psicosocials

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Modalitat Teleformació: A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Identificar les tècniques i les mesures preventives més adequades per evitar l'aparició dels riscos psicosocials.

Objectius específics

   •  Identificar els símptomes que poden causar l'estrès i l'ansietat laboral.
   •  Analitzar les tècniques d'avaluació dels riscos de l'estrès i les mesures preventives més adequades per evitarne l'aparició.
   •  Analitzar les principals causes, factors determinants i conseqüències de la síndrome de Burnout.
   •  Identificar les conseqüències de riscs laborals d'origen psicosocial.

Contingut

10976

 Mòdul 1: Conceptes d'Estrès i Ansietat. 5h
Introducció a l'estrès i l'ansietat
   •  Conceptes bàsics sobre estrès i ansietat
   •  Diferenciació estrès-ansietat.
   •  Incidència a l'entorn laboral.
   •  Aspectes fisiològics de l'estrès.
Identificació d'Alertes de l'estrès
   •  Temperatura, Tensió muscular, Sudoració, Taxa cardíaca, Respiració.
 Mòdul 2: L'estrès a la feina. 5h
Anàlisi del control de l'estrès a l'àmbit laboral
   •  Control de l'estrès a la jornada laboral.
   •  Pautes d'organització.
   •  Millora d'hàbits.
   •  Educació postural.
   •  Utilització eficient dels mitjans tecnològics (eines de treball).
   •  Entrenament en respiració.
   •  Eines de millora de l'atenció i la concentració.
   •  Exercicis d'higiene laboral al lloc de treball.
 Mòdul 3: Síndrome Burnout. 5h
Anàlisi del Síndrome Burnout.
   •  Factors desencadenants de la Síndrome
   •  Evolució de la síndrome Burnout
   •  Principals efectes.
   •  Efectes a la feina i a l'activitat laboral
   •  Prevenir la síndrome
   •  Actuació davant d'un possible Burnout
 Mòdul 4: Altres Riscos Psicosocials. 5h
Introducció als riscos psicosocials
   •  Marc Normatiu
   •  Concepte de riscos psicosocials
   •  Conseqüències
Descripció dels Factors de risc psicosocial
   •  Característiques de l'organització i del lloc
   •  Organització i temps del treball
   •  Característiques personals
Anàlisi de l'Assetjament Laboral
   •  Concepte d'assetjament laboral
   •  Tipus d'assetjament (psicològic, sexual i per raó de sexe/gènere)
   •  Causes, fases i perfils
   •  Conseqüències
   •  Prevenció de l'assetjament
Identificació d'altres riscos psicosocials
   •  L'addicció a la feina
   •  El tecnoestrès

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. o simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Valoració


Estudiants formats

436

Comparteix

Cursos següents