Autocura en acció: superant vivències estressants

Objectius generals

  Aprendre a identificar quin és el nostre nivell d'activació davant de determinats estímuls o situacions estressants.
  Oferir recursos i estratègies per promoure l'autoregulació i la restauració de l'homeòstasi interior per millorar l’estat general de salut.

Contingut

10226

1. Gestió emocional en crisi: com tractar amb el que no depèn d'un/a.

2. Factors que modulen la vivència de l'estrès i la forma de fer-li front.

3. Trauma agut i estrès posttraumàtic: símptomes i manifestacions físiques, cognitives, emocionals.

4. Aproximació a la teoria polivagal: identificar simptomatologia present, el mateix nivell d’activació i com promoure la regulació autonòmica.

5. Habilitats, actituds i eines per l'autocura:
5.1. Autoconsciència: consciència plena de l'experiència present i passada (records).
5.2. Autoregulació: promoure la integració, la salut i el benestar.
5.3. Actitud compassiva: cap a un mateix i cap als i les altres.

6. Maletí de recursos personalitzat: no tots els recursos li serveixen a tothom ni són útils per a totes les situacions.

7. Burnout i la fatiga per compassió: factors de risc i de protecció. Quan demanar ajuda.

Avaluació

Prova teòrica en algun dels següents formats:

- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica en algun dels següents formats:

- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies...,
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

44

Comparteix