Bàsic de prevenció de riscos laborals

Ref: 84894

Inici: 13/05/24

Fi: 12/06/24

30h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

84894

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

No es requereixen acreditacions/titulacions. No obstant això, s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Preveure els riscos en el treball i determinar accions preventives elementals i/o de protecció a la salut minimitzant els riscos.

Objectius específics

   •  Identificar el marc conceptual i legislatiu en el qual es desenvolupa la prevenció de riscos laborals.
   •  Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventives així com participar en les actuacions d'emergència mitjançant l'aplicació dels corresponents protocols.
   •  Detectar els principals riscos inherents al lloc de treball i adoptar les mesures preventives adequades.
   •  Intervenir en la gestió de la prevenció de riscos laborals en l'empresa i identificar els diferents organismes públics nacionals i internacionals més importants relacionats amb la seguretat i salut en el treball.

Contingut

84894

 Mòdul 1: Seguretat i salut en el treball. 7h
   •  Distinció de la terminologia relacionada amb la Seguretat i Salut en el Treball establerta en la normativa.
   •  Diferenciació dels tipus de riscos laborals i dels possibles danys derivats del treball.
   •  Coneixement dels fonaments jurídics en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i de les normes bàsiques d'aplicació directa a Espanya.

 Mòdul 2: Riscos generals i la seva prevenció. 14h
   •  Identificació dels riscos lligats a les condicions de seguretat.
   •  Identificació dels riscos lligats al medi ambient de treball.
   •  Identificació dels riscos lligats a la càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
   •  Avaluació elemental de riscos i implantació de mesures de protecció.
   •  Actuació en cas d'emergències i evacuació.
   •  Actuació bàsica de primers auxilis.
   •  Coneixement de les disposicions relacionades amb la vigilància de la salut dels treballadors.

 Mòdul 3: Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa. 5h
   •  Identificació dels riscos específics del sector de l'empresa.
   •  Adopció de mesures preventives especifiques del sector de l'empresa.

 Mòdul 4: Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. 4h
   •  Gestió de la prevenció de riscos laborals en l'empresa.
   •  Diferenciació entre les diferents modalitats de recursos humans i materials encarregats de la gestió de la prevenció de riscos laborals.
   •  Identificació dels organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Estudi de cas, redacció d’informes, o resolució d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació La formació establerta en aquesta especialitat formativa capacita per a dur a terme les responsabilitats professionals de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, d'acord amb l'Annex IV del Reglament dels serveis de prevenció aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

Estudiants formats

553

Comparteix