Educació emocional a l’aula

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar les emocions a l'aula per millorar la convivència

Objectius específics

   •  Definir què són les emocions, la intel·ligència emocional i les seves funcions bàsiques
   •  Aplicar noves eines d'identificació i gestió emocional a l'alumnat

Contingut

10945

 Mòdul 1: Intel·ligència emocional
Definició d'intel·ligència emocional
   •  Introducció a la intel·ligència emocional
   •  Definició i aplicació de la intel·ligència emocional
   •  Components de la intel·ligència emocional
Gestió de les emocions
   •  Biologia de les emocions
   •  Funció de les emocions
   •  Emoció, sentiment i estat d’ànim
   •  Anàlisi i classificació de les emocions
Gestió emocional
   •  Salut emocional
   •  Gestió emocional
   •  El segrest emociona
   •  La gestió emocional a l'aula

 Mòdul 2: Habilitats específiques d'intel·ligència emocional
Resum del mindfulness
   •  Definició de mindfulness
   •  Importància de la respiració
   •  Mindfulness a l'aula
Anàlisi sobre la motivació i autoestima
   •  Motivació intrínseca i motivació extrínseca
   •  Eines per augmentar la motivació intrínseca
   •  Definició i formació de l'autoestima
   •  Conseqüències de la sobreprotecció a la infància
Classificació de les habilitats socials
   •  Les habilitats socials en Intel·ligència Emocional
   •  Estils de comunicació
   •  Comunicació assertiva
   •  Empatia i assetjament escolar
   •  Habilitats socials a l'aula

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Valoració


Estudiants formats

27

Comparteix