Infeccions nosocomials

Infeccions Nosocomials

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que cal tenir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar les tècniques i els mecanismes necessaris per prevenir, controlar i reduir les infeccions associades a la cura de la salut en un context hospitalari.

Objectius específics

 Identificar els conceptes i les característiques de la malaltia nosocomial.
 Classificar els principals patògens que produeixen les infeccions nosocomials.
 Identificar i classificar els diferents mecanismes de transmissió per evitar-ne la propagació.
 Identificar les tècniques per prevenir, controlar i manejar les infeccions hospitalàries més freqüents.Contingut

10896

Mòdul 1: Malalties nosocomials. 5h
   •  Descripció dels conceptes i característiques de la malaltia nosocomial
 Generalitats sobre la infecció hospitalària
 Conceptes i tipus d'infecció nosocomial
 Fisiopatologia
 Factors de risc de l'hoste per a la infecció
Mòdul 2 :Principals patògens. 5h
   •  Identificació dels orígens de les infeccions
 Bacteris i virus
 Paràsits i fongs
   •  Classificació de patògens extracel·lulars
 Estreptococs i enterococs
 Estafilococs
 Neissèria
 Acinetobàcter
   •  Classificació de patògens intracel·lulars
 Micobacteris i altres bacteris intracel·lulars
 Brussel·les
Mòdul 3 :Mecanismes de transmissió. 5h
   •  Identificació i classificació dels diferents tipus de mecanismes
 Tipus de mecanismes
 Situacions condicionants
 Contacte directe a través de les mans
 Via aèria per Pflügge i Wells
 Robes contaminades
 Fòmits
   •  Classificació de les infeccions més importants
 Vies respiratòries i urinàries
 Ferides quirúrgiques
 Bacterièmies
Mòdul 4 :Prevenció de les infeccions. 5h
   •  Prevenció en la cura de la salut
 Vigilància epidemiològica
 Resistència bacteriana i consum d'antibiòtics
 Maneig de residus hospitalaris
   •  Planificació de la neteja i desinfecció
 Ambients hospitalaris
 Equips mèdics
 Higiene de mans
 Asèpsia i antisèpsia
 Desinfecció i esterilització
   •  Organització de mesures d'aïllament
 Estratègies per al control de les infeccions
 Laboratori de microbiologia en la prevenció
 Control de les infeccions en situacions especials