Infeccions nosocomials

Infeccions Nosocomials

Objectius generals

 Sensibilitzar del risc d´infeccions nosocomials en l'entorn de treball i les seves conseqüències.
 Dotar d’eines a l’alumne per prevenir i el controlar les infeccions associades a l’atenció sanitària més freqüents en la seva pràctica
clínica.

Continguts

23

1. Les infeccions nosocomials. Què són? A qui afecten?
2. Principals patògens
3. Mecanismes transmissió
4. Prevenció de les infeccions

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

203

Compartir