Infeccions nosocomials

Cures Auxiliars I Infermeria

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que cal tenir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar les tècniques i els mecanismes necessaris per prevenir, controlar i reduir les infeccions associades a la cura de la salut en un context hospitalari.

Objectius específics

   •  Identificar els conceptes i les característiques de la malaltia nosocomial.
   •  Classificar els principals patògens que produeixen les infeccions nosocomials.
   •  Identificar i classificar els diferents mecanismes de transmissió per evitar-ne la propagació.
   •  Identificar les tècniques per prevenir, controlar i manejar les infeccions hospitalàries més freqüents.Contingut

10896

 Mòdul 1: Malalties nosocomials. 5h
Descripció dels conceptes i característiques de la malaltia nosocomial
   •  Generalitats sobre la infecció hospitalària
   •  Conceptes i tipus d'infecció nosocomial
   •  Fisiopatologia
   •  Factors de risc de l'hoste per a la infecció
 Mòdul 2 :Principals patògens. 5h
Identificació dels orígens de les infeccions
   •  Bacteris i virus
   •  Paràsits i fongs
Classificació de patògens extracel·lulars
   •  Estreptococs i enterococs
   •  Estafilococs
   •  Neissèria
   •  Acinetobàcter
Classificació de patògens intracel·lulars
   •  Micobacteris i altres bacteris intracel·lulars
   •  Brussel·les
   •  Mòdul 3 :Mecanismes de transmissió. 5h
Identificació i classificació dels diferents tipus de mecanismes
   •  Tipus de mecanismes
   •  Situacions condicionants
   •  Contacte directe a través de les mans
   •  Via aèria per Pflügge i Wells
   •  Robes contaminades
   •  Fòmits
Classificació de les infeccions més importants
   •  Vies respiratòries i urinàries
   •  Ferides quirúrgiques
   •  Bacterièmies
 Mòdul 4 :Prevenció de les infeccions. 5h
Prevenció en la cura de la salut
   •  Vigilància epidemiològica
   •  Resistència bacteriana i consum d'antibiòtics
   •  Maneig de residus hospitalaris
Planificació de la neteja i desinfecció
   •  Ambients hospitalaris
   •  Equips mèdics
   •  Higiene de mans
   •  Asèpsia i antisèpsia
   •  Desinfecció i esterilització
Organització de mesures d'aïllament
   •  Estratègies per al control de les infeccions
   •  Laboratori de microbiologia en la prevenció
   •  Control de les infeccions en situacions especials

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Estudiants formats

209

Comparteix