Tècniques i cures auxiliars en geriatria

Perfil de l’estudiant

No es requereixen acreditacions/titulacions. No obstant això, s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Dur a terme cures d'infermeria i terapèutics, aplicant els protocols de treball, a l'entorn geriàtric.

Objectius específics

   •  Distingir les característiques que defineixen les síndromes geriàtriques i aplicar unes cures eficaces i de qualitat.
   •  Exercir tasques de suport de les unitats de geriatria en residències, centres de dia i en l'àmbit domiciliari.
   •  Identificar les tècniques i les maniobres d'actuació davant de determinades situacions urgents i aplicar els principis bàsics de cures geriàtriques.

Contingut

10981

 Mòdul 1: Síndromes geriàtriques. 6h
Valoració de les necessitats en la persona gran
   •  Introducció
   •  Factors de la valoració infermera
   •  Preparació de la valoració infermera de la persona
   •  Etapes de la valoració infermera.
   •  Adequació a la persona gran
   •  Valoració interdisciplinària de la persona
Diferenciació de les afeccions més freqüents
   •  Valoració, prevenció i cura d'úlceres per pressió
   •  Valoració, prevenció i cura de la persona gran amb problemes d'incontinència
   •  Valoració, prevenció i cures davant la síndrome confusional aguda
   •  Valoració, prevenció i cures davant del dolor

 Mòdul 2: L'auxiliar a l'àmbit residencial i domiciliari. 9h
Atenció domiciliària
   •  Unitats convivencials amb persones dependents: tipologia i funcions
   •  Serveis, programes i professionals d'atenció directa domiciliària a persones dependents: característiques i estructura funcional
   •  Cuidadors principals i servei d'ajuda a domicili
   •  Ús del vocabulari bàsic de l'atenció domiciliària
   •  Higiene i presència física del professional d'ajuda a domicili
   •  Atenció integral de les persones: tècniques d'humanització de l'ajut
   •  Observació i registre d'evolució funcional i desenvolupament d'activitats d'atenció física
   •  Ajuts tècnics per a la cura i la higiene personal.
Atenció residencial
   •  Concepte de centre residencial.
   •  Classificació i cures bàsiques de geriatria
   •  Prevenció de les infeccions
   •  Mesures d'higiene residencial
   •  Cures bàsiques en geriatria

 Mòdul 3: Situacions d'urgència geriàtriques. 5h
Classificació identificació d'urgències
   •  Aparell respiratori
   •  Osteoarticular a la persona gran
   •  Cardiovascular
   •  Al·lergològiques
   •  Suport vital bàsic
Identificació de pràctiques geriàtriques
   •  Higiene
   •  Mobilitat
   •  Control de signes vitals
   •  Evacuació
   •  Recollida de mostres

Avaluació

Avaluació final:
• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

215

Comparteix

Cursos següents