Actualització i especialització per Vigilants de Seguretat, vigilants d’explosius i escortes privats

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Objectius generals

 Adquirir els coneixements i tècniques necessàries per a realitzar correctament les tècniques d’intervenció tenint en compte les
diferents amenaces i riscos que es poden generar a través dels procediments de l’agressor.

Objectius específics

 Oferir una visió general i bàsica dels processos psicològics que tenen influència en les diferents patologies criminals.
 Reconèixer els trets més característics de les diferents tipologies dels delinqüent.
 Identificar el tipus de psicopatologia amb l'actuació més adequada.

Contingut

7181

1. Intervenció en general
1.1. Concepte
1.2. Intervenció i els seus factors
2. Patrullatge
2.1. Propòsit del patrullatge
2.2. Deures del patrullatge
2.3. Tipus de patrulla
3. Identificació de sospitosos
3.1. Indicis per la identificació
3.2. Situacions i actuacions
4. La detenció
4.1. Concepte
4.2. Base legal
5. Escorcolls i registres
5.1. Tipus de registre físic
5.2. Metodologia
6. Enmanillament
6.1. Tipus
6.2. Normes d’ús
6.3. Trasllat de detinguts, tècniques
7. La defensa
7.1. Composició i tipus
7.2. Utilització
7.3. Cops prohibits i permesos
8. Actualització específica de psicopatologia bàsica del delinqüent.
8.1. Psicopatologia bàsica
8.2. Personalitat i diferències individuals
8.3. Processos psicosociològics bàsics
8.4. Psicopatologia i delicte
8.5. Intel·ligència i delicte
8.6. Tipologies
8.7. Intervenció policial segons la psicopatologia del delinqüent

Avaluació

Es realitza mitjançant una prova teòrica tipus test particular a cadascuna de les especialitats i/o formacions d’actualització.

Valoració


Estudiants formats

13

Comparteix