Personal de control d’accessos

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Desenvolupar les funcions i les responsabilitats de control d'accessos, utilitzant les tècniques, els instruments i les tecnologies disponibles.

Objectius específics

   •  Identificar les normes que regulen el control d'accessos als establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives.
   •  Aplicar les tècniques d'autocontrol, atenció a la clientela i habilitats socials per prevenir i resoldre davant de situacions violentes o conflictives.

Contingut

10916

 Mòdul 1: Coneixements bàsics de control d'accessos. 35h
Descripció de la normativa aplicable segons context
   •  Normativa aplicable i funcions del personal de control d'accés a determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives
   •  Principi d'igualtat i prohibició de discriminació d'accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
   •  Mesures de seguretat als establiments oberts al públic
   •  Full de reclamacions
   •  Horaris de tancament d'acord amb la normativa aplicable
   •  Persones menors i l'accés als establiments oberts al públic
   •  Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a persones menors
   •  Prohibició d'armes i objectes potencialment perillosos

 Mòdul 2: Mòdul instrumental i pràctic. 25h
Realització dels elements pràctics al control d'accessos
   •  Conceptes bàsics de primers auxilis.
   •  Eines d'actuació en situacions de perill per a les persones
   •  Anàlisi dels problemes socials actuals: comportament de les persones
   •  Tècniques bàsiques d'autocontrol i defensa personal
   •  Tècniques de control i seguretat
   •  Situacions de risc

Avaluació

Aquesta acció és preparatòria per a tots aquells alumnes que es vulguin examinar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i obtenir la titulació i reconeixement oficial. Els i les alumnes podran presentar-se a les proves per a obtenir l’habilitació de personal de control d’accés, que convoca el Director General d’Administració de Seguretat segons estableix l’Annex V apartat IV del Decret 112/2010.

La prova teòrica -pràctica final es dissenya tenint en compte els paràmetres de l'examen oficial de l’ISPC:
• Prova escrita tipus test
• Redacció d'un informe/incidència
• Prova pràctica de simulació d’una situació plantejada pel formador.