UF2673_Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta Unitat formativa, es correspon amb la Unitat formativa Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns UF2673 que juntament amb Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat, Tècniques i procediments en la protecció de persones, instal·lacions i béns i Mitjans de protecció i armament composen el Mòdul formatiu MF0080_2 Vigilància i protecció de Seguretat Privada del Certificat de professionalitat SEAD0112 – Vigilància, seguretat privada i protecció de persones

Objectius específics

 Definir amb caràcter general els factors de la personalitat i, les tècniques per a la descripció de persones.
 Identificar amb caràcter general els diversos factors que influeixen en la delinqüència.
 Integrar les tècniques d'informació i observació en els plans de protecció i evitar les actuacions agressores.
 Establir els principis ètics i de conducta que han de regir en l'entorn de treball.

Contingut

10302

1. La identificació de persones.
- Identificació. Tècniques de descripció de persones i coses: atenció, percepció i memòria.
- L'autocontrol. El pànic i els seus efectes. La por. L'estrès. Tècniques d'autocontrol.
- La seguretat. Nocions generals. Seguretat individual i seguretat col·lectiva. La inseguretat. Inadaptació, marginalitat i delinqüència: classes de delinqüència.
- Les relacions humanes i la seguretat. El sentiment d'inseguretat. L'actitud i imatge del vigilant de seguretat privada davant la seguretat i inseguretat. Tècniques de comunicació dirigides a la resolució de conflictes.

2. Aspectes criminològics i delinqüencials.
- La criminalitat com a màxim exponent d'inseguretat ciutadana. Factors de la criminalitat. Factors conjunturals: alcohol, substàncies estupefaents, edat i sexe del delinqüent.
- Panorama de la delinqüència en l'actualitat. Volum de la criminalitat. Classes de delinqüència i modus operandi.

3. Psicologia aplicada a la protecció.
- Tècniques d'informació i observació. La informació com a element imprescindible en la protecció. L'observació com a font d'informació i tècnica dissuasòria.
- Els procediments de l'agressor. Mètodes d'actuació. L'atemptat. El segrest.
- L'amenaça. L'extorsió.

4. La deontologia professional.
- La deontologia professional. Ètica i conducta de el personal de seguretat privada. Les relacions professionals amb: Personal protegit, mitjans de comunicació, Forces i Cossos de Seguretat i públic en general.
- Protecció de dades de caràcter personal. Normativa bàsica reguladora. Especial referència a el tractament i custòdia de les imatges.
- Les relacions professionals a l'empresa. Relacions jeràrquiques.
- Comunicació interpersonal: Tipus i factors modificants.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exposició oral
- Aplicació d’una tècnica o maniobra concreta

Proves físiques: resistència orgànica en carrera, potència del tren superior (barra i/o pilota medicinal) i potència del tren inferior (alçada). Els resultats d’apte/no apte estan en funció del pes i sexe.

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

134

Comparteix