Animació sociocultural

Animacio Sociocultural

Objectius generals

Aprendre a dissenyar i executar activitats recreatives, socioculturals, de desenvolupament comunitari o educatives.

Objectius específics

- Conèixer les dimensions i elements bàsics del procés de desenvolupament comunitari.
- Saber identificar la dimensió socioeducativa, el desenvolupament social i cultural en l’animació sociocultural.
- Aprendre les fases d’un programa i projecte socioeducatiu: disseny, execució i avaluació.
- Crear una caixa d’eines per les activitats d’oci i temps lliure: tipus d’activitats, espais, recursos i material.
- Aprendre els principals procediments i tècniques d’animació de grups.
- Conèixer com treballar l’animació en les diferents fases de desenvolupament: infància, joventut, adult i gent gran.

Contingut

5482

1. El desenvolupament comunitari (5 hores)
1.1 Concepte del desenvolupament comunitari.
1.2 Dimensions del desenvolupament comunitari.
1.3 Elements bàsics en el procés de desenvolupament comunitari.

2. Animació d’oci i temps lleure (10 hores)
2.1 La dimensió socioeducativa de l’animació sociocultural.
2.2 El desenvolupament social a través de l’animació sociocultural.
2.3 El desenvolupament cultural a través de l’animació sociocultural.
2.4 El paper de l’animador en les activitats d’oci i temps de lleure.
2.5 Els programes i projectes socioeducatius: disseny, execució i avaluació.
2.6 Tipus d’activitats, espais, recursos i materials per les activitats d’oci i temps lliure.
2.7 Procediments i tècniques d'animació de grups.

3. L'animació en les diferents fases de desenvolupament (10 hores)
3.1 L’animació durant la infància; escola i lleure infantil.
3.2 L’animació en adolescents; polítiques de joventut i temps lliure dels joves.
3.3 L’animació dins les polítiques culturals.
3.4 L’animació en gent gran.

Avaluació

L’avaluació final es dividirà en:

Tipus de prova teòrica: Prova escrita – tipus test
Durada: 30 minuts. A realitzar a partir del 80% del curs.
Característiques: 10 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”.
Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per cada resposta correcta se sumarà 1 punt. Els ítems no contestats no seran valorats.

Tipus de prova pràctica: Exercici pràctic. Preparació d’una activitat a partir d’un perfil determinat pel docent del curs.
Durada: 90 minuts. A realitzar a partir del 80% del curs.
Valoració: La pràctica es valorarà fins a un màxim de 10 punts. Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els criteris d’avaluació que s’empraran són: adaptació al perfil establert pel formador, presentació, i presència de tots els elements com temporització, espai, característiques o altres.

La nota de la prova final serà la suma de la part teòrica i la part practica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%

Valoració


Estudiants formats

59

Comparteix