SSCG0209_MF1041_Valoració, seguiment i difusió d’accions de mediació

Atencio Social

Perfil de l’estudiant

S'ha de complir amb un dels següents requisits:

 Estar en possessió del títol de Batxillerat, COU o titulació universitària
 Tenir aprovades les proves d'accés a cicle formatiu de grau superior.
 Tenir aprovades les proves d'accés a la Universitat.
  Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 3 o un mòdul formatiu del certificat de Mediació Comunitària.
 Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

En el cas de no tenir cap d'aquest requisits, s'haurà de realitzar una prova de competències de matemàtiques, castellà i català.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació" (MF1041_3) del certificat de professionalitat de SSCG0209 Mediació comunitària.

Valorar, seguir i difondre la mediació com a via de gestió de conflictes.

Objectius específics

- Elaborar el disseny del seguiment i la valoració del procés de mediació tenint en compte el context.
- Definir l'avaluació en el procés de mediació, aplicant les tècniques i els procediments adequats.
- Estructurar el seguiment del procés de mediació tenint en compte els acords establerts prèviament entre les parts implicades.
- Identificar i valorar la coordinació amb l'equip de treball per difondre el procés de mediació com a via per gestionar conflictes.

Contingut

5547

1. Processos d'avaluació del programa o servei de mediació.
- Processos d'avaluació.
   •  Identificació dels tipus i nivells d'avaluació: definició dels objectius generals i fonamentals.
   •  Procés de preavaluació.
   •  Sistemàtica per desenvolupar l'avaluació del programa o servei de mediació: barreres de l'avaluació.
   •  Definició d'eines d'avaluació del programa o servei de mediació: indicadors d'esforç, indicadors d'activitat professional, indicadors de resultats.
   •  Elaboració d'instruments avaluatius.
   •  Anàlisi dels resultats del procés d'avaluació i decisions que se'n deriven.
   •  Tècniques de planificació aplicades al programa o servei de mediació.
   •  Sistemàtica per coordinar amb avaluadors externs al programa o servei de mediació.
- Identificació de les tècniques de recollida de dades.
   •  Fitxa d'identificació.
   •  Registre d'una entrevista.
   •  Full de seguiment.
   •  Informes socials individuals, grupals o comunitaris.
   •  Fitxa de recollida de dades d'una institució.
   •  Altres formularis de sistematització del treball.

2. Procés d'avaluació de les activitats de mediació.
- Identificació de les tècniques de relació.
   •  Metodologia d'entrevistes per seguir i avaluar els diferents implicats en el procés de mediació.
   •  Sistemàtica per seguir i avaluar conjuntament el procés de mediació.
   •  Metodologia per elaborar qüestionaris de satisfacció als agents implicats en el procés de mediació.
- Avaluació del procés mediador.
   •  Aplicació de l'avaluació per optimitzar els processos de mediació.
   •  Planificació i desenvolupament de l'avaluació.
   •  Anàlisi de resultats del procés d'avaluació: informe d'avaluació.
   •  Procediments de participació de l'usuari en l'avaluació.
   •  Tècniques de treball en equip en el procés d'avaluació.
   •  Procediments de coordinació amb avaluadors externs.

   •  Procés de millora contínua en els processos avaluatius: desenvolupament de quaderns de casos pràctics.
3. Anàlisi, organització i transmissió de la informació del servei de mediació.
- Identificació de tipus i característiques de les fonts d'informació destinades a difondre el programa o servei de mediació.
   •  Tècniques de promoció: objectius i suports.
   •  Valoració de les activitats de difusió.
   •  Procediments d'actuació en el tractament de la informació.
   •  Anàlisi dels reglaments municipals i reglaments de participació ciutadana.
   •  Aplicació de la Llei de protecció de dades en els processos de transmissió de la informació.

Avaluació

Prova teòrica consistent en un test de 20 ítems d’elecció múltiple.

Criteris de valoració: 0,5 punts cada pregunta tipus test. Per aprovar la prova caldrà un nota igual o superior al 5.

Durada i lloc de realització: 30 hora a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

Prova pràctica: anàlisi d'un exemple de difusió d'un procés de mediació

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements teòrics adquirits al llarg del curs
- Coherència en el desenvolupament del supòsit pràctic
- Desenvolupament del treball dins el temps establert
- Cura en l’aparença

Durada i lloc de realització: 90 minuts, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10).

Valoració


Estudiants formats

184

Comparteix