Dol i interculturalitat

Atencio Social

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
a. Certificat de professionalitat nivell 1
b. Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
c. Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
d. Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
e. Certificat de Professionalitat de nivell 2
f. Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
j. Haver superat qualsevol prova oficial ;accés a la universitat

Requisits del curs

Quan l’aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida
demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una
prova competencial.

Experiència

No es requereix

Objectius generals

Reconèixer els costums i valors relacionat amb la mort i acompanyament al dol de les cultures
més destacades que conviuen en el del territori català

Objectius específics

 Identificar les característiques generals dels costums i valors en relació amb la mort i de les
cultures més habituals que conviuen al territori català.
 Analitzar, articular i respondre a les necessitats de la persona en situació de dol i la seva família
des d’una vessant intercultural i integradora.
 Gestió de l’acompanyament al procés de dol a partir de l’anàlisi i comprensió dels propis processos.

Contingut

10789

1. La visió i la mort en les diferents cultures: valors i costums.
2. Acompanyar a la persona i la família durant el procés de dol des de la interculturalitat
3. El rol del professional de salut davant la diversitat cultural i els processos de dol.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

12

Comparteix