Dol i interculturalitat

Atencio Social

Objectius generals

Reconèixer els costums i valors relacionat amb la mort i acompanyament al dol de les cultures
més destacades que conviuen en el del territori català

Objectius específics

 Identificar les característiques generals dels costums i valors en relació amb la mort i de les
cultures més habituals que conviuen al territori català.
 Analitzar, articular i respondre a les necessitats de la persona en situació de dol i la seva família
des d’una vessant intercultural i integradora.
 Gestió de l’acompanyament al procés de dol a partir de l’anàlisi i comprensió dels propis processos.

Continguts

10789

1. La visió i la mort en les diferents cultures: valors i costums.
2. Acompanyar a la persona i la família durant el procés de dol des de la interculturalitat
3. El rol del professional de salut davant la diversitat cultural i els processos de dol.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Compartir

Pròxims cursos