Serveis assistencials a persones amb dependència

Atencio Social

Objectius generals

 Formar als treballadors en el profund respecte per la dignitat de les persones dependents.

Objectius específics

 Conèixer l'actual llei de dependències, la seva aplicació i conseqüències.
 Conèixer els recursos disponibles per poder actuar correctament en el seu treball diari.
 Promoure el tracte digne i el respecte en la intervenció amb les persones dependents
 Potenciar les bones pràctiques en els centres assistencials
 Aprendre a donar suport i millorar la participació de les famílies de persones dependents en el procés d’atenció.
 Conèixer els diferents programes d’atenció a persones dependents centrats en la persona. (model ACP)

Continguts

6295

1. Definició de persones dependents. Principis i drets.

2. La Llei de dependència.
2.1. Aplicació de la llei de dependència i les seves conseqüències immediates.
2.2. L'atenció a la dependència com a dret ciutadà.

3. L'atenció a la dependència en institucions socials. Els tracte digne a les persones grans.
3.1. Les bones pràctiques en l’atenció a la dependència
3.2. La confidencialitat i la intimitat.
3.3. El respecte a la voluntat de la persona i la promoció de l’autonomia.

4. Recursos per a l’atenció integral centrada en la persona. El PIAI i el pla de treball per a la persona dependent.

5. La relació amb les famílies.
5.1. Implicació en la presa de decisions
5.2. Contenció emocional
5.3. Acompanyament a la davallada de la persona gran.

6. La dependència com una fractura en la qualitat de vida.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Disseny d’una presentació d’un producte
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

12

Compartir

Pròxims cursos