Serveis assistencials a persones amb dependència

Serveis Assistencials A Persones Amb Dependencia

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional alternativa, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Cooperar amb persones dependents tenint en compte les seues característiques diferenciadores.

Objectius específics

   •  Aplicar el contingut de la llei de dependència.
   •  Diferenciar les diferents situacions de dependència.
   •  Ordenar l'espai físic per adaptar-lo a la discapacitat.
   •  Identificar els processos cognitius de les persones dependents.
   •  Col·laborar en la millora de la capacitat de relació amb l'entorn i la família d'una persona dependent.

Contingut

10904

 Mòdul 1: La llei de dependència. 5h
Identificació dels conceptes relacionats a la llei
   •  Explicació de la llei de dependència
   •  Aplicació de la llei de dependència
Classificació de les infraccions i sancions
   •  Enumeració i anàlisi de les infraccions
   •  Enumeració i anàlisi de les sancions
 Mòdul 2: Atenció a persones en situació de dependència. 5h
Classificació de les diferents situacions de les persones dependents
   •  Definició de persona dependent
   •  Identificació de les diferents situacions de les persones dependents
Descripció del paper de la persona cuidadora
   •  Definició de la persona cuidadora
   •  Aplicació dels diferents rols de la persona cuidadora de persones dependents
 Mòdul 3: Utilització de l'ambient com a factor afavoridor de l'autonomia personal, comunicació i relació social. 5h
Classificació dels elements espacials i materials
   •  Definició dels elements espacials
   •  Definició dels elements materials
Identificació dels diferents materials
   •  Distinció entre els diferents materials per al seu ús
   •  Aplicació dels diferents materials
Explicació de la motivació i de l'aprenentatge
   •  Factors motivacionals de la conducta
   •  Classificació dels diferents mètodes d'aprenentatge
   •  Interacció entre la motivació i l'aprenentatge
 Mòdul 4: Reconeixement de les característiques psicològiques de les persones dependents. 10h
Descripció dels processos cognitius de les persones dependents
   •  Indicació dels processos cognitius
   •  Explicació de les diferències entre els processos cognitius de persones no dependents i persones dependents
Diferenciació entre els diferents graus de dependència
   •  Explicació sobre cadascun dels graus de dependència
   •  Relació entre els diferents graus de dependència
 Mòdul 5: Relació amb família de la persona dependent. 5h
Aplicació de les habilitats necessàries per millorar la relació entre la família i la persona dependent
   •  Identificació de les habilitats de comunicació
   •  Anàlisi de l'aplicació de les habilitats de comunicació segons la situació familiar
Descripció de les relacions familiars
   •  Actitud de la família davant de la persona dependent
   •  Afectació de les relacions familiars quan hi ha una persona dependent
Organització de la família davant d'una nova situació
   •  Col·laboració entre els diferents membres familiars
   •  Nous rols davant una persona dependent a la família

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Estudiants formats

87

Comparteix