Serveis assistencials a persones amb dependència

Serveis Assistencials A Persones Amb Dependencia

Objectius generals

 Formar als treballadors en el profund respecte per la dignitat de les persones dependents.

Objectius específics

 Conèixer l'actual llei de dependències, la seva aplicació i conseqüències.
 Conèixer els recursos disponibles per poder actuar correctament en el seu treball diari.
 Promoure el tracte digne i el respecte en la intervenció amb les persones dependents
 Potenciar les bones pràctiques en els centres assistencials
 Aprendre a donar suport i millorar la participació de les famílies de persones dependents en el procés d’atenció.
 Conèixer els diferents programes d’atenció a persones dependents centrats en la persona. (model ACP)

Continguts

6295

1. Definició de persones dependents. Principis i drets.

2. La Llei de dependència.
2.1. Aplicació de la llei de dependència i les seves conseqüències immediates.
2.2. L'atenció a la dependència com a dret ciutadà.

3. L'atenció a la dependència en institucions socials. Els tracte digne a les persones grans.
3.1. Les bones pràctiques en l’atenció a la dependència
3.2. La confidencialitat i la intimitat.
3.3. El respecte a la voluntat de la persona i la promoció de l’autonomia.

4. Recursos per a l’atenció integral centrada en la persona. El PIAI i el pla de treball per a la persona dependent.

5. La relació amb les famílies.
5.1. Implicació en la presa de decisions
5.2. Contenció emocional
5.3. Acompanyament a la davallada de la persona gran.

6. La dependència com una fractura en la qualitat de vida.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Disseny d’una presentació d’un producte
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

26

Compartir

Pròxims cursos