SSCG0209_MF1039_Prevenció de conflictes

Sscg0209 Mf1039 Prevencio De Conflictes

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1039 Prevenció de conflictes del certificat de professionalitat SSCG0209 Mediació comunitària. pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC1039_3: Prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col   • lectius socials. (RD 721/2011)

Objectius específics

- Analitzar el servei de mediació voluntària com a opció per gestionar conflictes.
- Elaborar codis d'interpretació i comunicació que possibilitin la comprensió de diferents codis.
- Programar i executar tallers i activitats de comunicació social tenint en compte el context d'aplicació.
- Identificar i crear espais de trobada que facilitin les relacions entre els individus, els grups i les diferents entitats.
- Dissenyar i dinamitzar activitats de trobada que potenciïn relacions de comunicació positiva entre els agents socials.

Contingut

4802

1. Desenvolupament d'estratègies i habilitats per prevenir conflictes a la comunitat.
- Identificació del procés grupal.
- Classificació de tècniques participatives per dinamitzar grups.
- Identificació i gestió d'habilitats socials.
2. Disseny de les activitats de trobada en la mediació comunitària.
- Identificació dels tipus i les característiques dels espais de trobada.
- Sistemàtica en la gestió del treball en equip.
- Processos de coordinació en la intervenció social.
- Gestió del conflicte en els processos de mediació social.
- Sistemàtica per elaborar un projecte de mediació.
- Avaluació dels tallers o espais de trobada comunitaris.
3. Anàlisi, organització i transmissió de la informació del servei de mediació.
- Tècniques de relació aplicades a la mediació comunitària.
- Tècniques grupals aplicades a la mediació comunitària.
- Gestió de fonts d'informació.
- Criteris i estratègies d'actuació en el tractament de la informació.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exposició oral
- Disseny d’una activitat/o definir un projecte cultural
- Pressupost d’un projecte

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

282

Comparteix