Tècniques bàsiques d’assistència a persones en salut mental

Ref: 86292

Inici: 02/10/24

Fi: 13/11/24

40h

Presencial

dilluns i dimecres de 17:30 a 20:30 hores

86292

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Modalitat Teleformació: A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Identificar i aplicar eines d'intervenció bàsica en la salut mental en els pacients i el seu entorn.

Objectius específics

   •  Identificar el model biopsicosocial de la salut mental, així com analitzar-ne la importància en el benestar general de les persones.
   •  Distingir els principals trastorns mentals que afecten la salut mental de les persones.
   •  Identificar i aplicar tècniques auxiliars d'assistència a persones amb problemes de salut mental.

Contingut

86292

 Mòdul 1: Salut mental i benestar. 10h
Identificació del concepte de salut mental.
   •  Salut mental i projecte de vida.
   •  Salut mental i rehabilitació psicosocial.
   •  Estigmatitzacions.
Anàlisi del model biopsicosocial de la salut mental.
   •  Factors biològics.
   •  Factors psicològics i conductuals.
   •  Factors socials i culturals.

 Mòdul 2: Principals trastorns mentals. 20h
Descripció dels principals trastorns de salut mental.
   •  Trastorns mentals orgànics.
   •  Trastorns deguts al consum de substàncies psicoactives.
   •  Trastorns psicòtics.
   •  Trastorns de l'estat d'ànim.
   •  Trastorns neuròtics.
   •  Trastorns psicosomàtics.
   •  Trastorns de la personalitat.
   •  Trastorns del desenvolupament.
   •  Trastorns del comportament en infància i adolescència.

 Mòdul 3: Tècniques d'atenció bàsica en salut mental. 10h
Explicació de les pautes d'intervenció i atenció auxiliar en salut mental.
   •  Tècniques d'intervenció directa.
   •  Tècniques de suport.
   •  Tècniques d'orientació.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

CCOO Cornellà
CTRA d'Esplugues 68
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

52

Comparteix