Tècniques bàsiques d’assistència a persones en salut mental

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Modalitat Teleformació: A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Objectius generals

Identificar i aplicar eines d'intervenció bàsica en la salut mental en els pacients i el seu entorn.

Objectius específics

   •  Identificar el model biopsicosocial de la salut mental, així com analitzar-ne la importància en el benestar general de les persones.
   •  Distingir els principals trastorns mentals que afecten la salut mental de les persones.
   •  Identificar i aplicar tècniques auxiliars d'assistència a persones amb problemes de salut mental.

Contingut

10905

 Mòdul 1: Salut mental i benestar. 10h
Identificació del concepte de salut mental.
   •  Salut mental i projecte de vida.
   •  Salut mental i rehabilitació psicosocial.
   •  Estigmatitzacions.
Anàlisi del model biopsicosocial de la salut mental.
   •  Factors biològics.
   •  Factors psicològics i conductuals.
   •  Factors socials i culturals.

 Mòdul 2: Principals trastorns mentals. 20h
Descripció dels principals trastorns de salut mental.
   •  Trastorns mentals orgànics.
   •  Trastorns deguts al consum de substàncies psicoactives.
   •  Trastorns psicòtics.
   •  Trastorns de l'estat d'ànim.
   •  Trastorns neuròtics.
   •  Trastorns psicosomàtics.
   •  Trastorns de la personalitat.
   •  Trastorns del desenvolupament.
   •  Trastorns del comportament en infància i adolescència.

 Mòdul 3: Tècniques d'atenció bàsica en salut mental. 10h
Explicació de les pautes d'intervenció i atenció auxiliar en salut mental.
   •  Tècniques d'intervenció directa.
   •  Tècniques de suport.
   •  Tècniques d'orientació.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Valoració


Estudiants formats

52

Comparteix

Cursos següents