Violència masclista: eines d’intervenció socioeducativa

Atencio Social

Objectius generals

 Conèixer marc sociocultural i educatiu en el qual es poden presentar situacions de violència masclista.
 Afavorir a una major presa de consciència sobre els processos interns i de relació que es donen en víctimes i agressors.
 Dotar d’eines alprofessionals assistencial

Contingut

7122

1. Conceptes bàsics de violència
1.1. Agressivitat i violència
1.2. El patriarcat
 perspectiva des del model ecològ
1.3. Tipologia de violència
 els criteris Kirkwoo
1.4. El procés de victimització
 el cicle de la violènc
1.5. La victimització secundària
1.6. L'amor romàntic
2. Intervenció amb dones
2.1. Principis de la intervenció
2.2. Conseqüències de la violència a les dones víctimes
2.3. Mecanismes de defensa
2.4. Mapa emocional de les víctimes
2.5. Actituds habituals al primer contacte
3.Intervenció en menors
3.1. Aspectes a considerar: visió holística, importància de les figures
parentals, característiques dels meors
3.2. Tipologia de maltractaments
3.3. Factors explicatius del maltractament a menors
3.4. Conseqüències del maltractament a menors
4. Recomanacions per als i les professionals d’atenció directa
4.1. Gestió emocional, autocora actituds de l’equip d’intervenció
4.2. Escolta activa i maneig de conflictes

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

43

Comparteix