SSCB0209_MF1040_Gestió de conflictes i procés de mediació

Atencio Social

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Gestió de conflictes i processos de mediació" (MF1040_3) del certificat de professionalitat de SSCB0209 Mediació comunitària

Organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes.

Objectius específics

- Identificar les diferents formes de gestió de conflictes.
- Identificar si el conflicte és susceptible de passar per un procés de mediació comunitari.
- Derivar a altres serveis de mediació específics quan la intervenció ho requereixi.
- Analitzar el procés de mediació i assegurar que les persones implicades el comprenguin.
- Definir els models i les tècniques que cal aplicar tenint en compte la situació conflictiva que s'ha d'afrontar.
- Determinar l'evolució d'un procés de mediació en funció de les característiques de les parts

Contingut

5546

1. La gestió de conflictes des de la mediació i altres mètodes.
- Identificació dels models per transformar i resoldre conflictes.
   •  Metodologia de la transacció.
   •  Metodologia de l'arbitratge.
   •  Metodologia de la negociació.
   •  Aplicació de la via judicial (procediment judicial) a la resolució de conflictes.
   •  Anàlisi de la funció del conflicte en la dinàmica social i la identificació dels seus elements.
- Procés de mediació.
   •  Caracterització de l'acció mediadora: principis i objectius.
   •  Metodologies per desenvolupar la mediació: model tradicional o lineal de Harvard, model de Bush i Folger, model circular narratiu de Sara Cobb, model interdisciplinari de Daniel Bustelo i altres models aplicats a la mediació comunitària.
   •  Funcions i responsabilitats del mediador: estratègies d'actuació.
   •  Tipologies de mediació: mediació natural i mediació professionalitzada.
   •  Aplicació dels models de comediació a la mediació comunitària.

2. Processos i tècniques de mediació.
- Identificació de les etapes en el procés de mediació.
   •  Desenvolupament d'accions prèvies al procés de mediació: generació de confiança, legitimació i reenquadrament, escolta activa, paràfrasi, reformulació, connotació positiva, entrevista individual, etc.
   •  Desenvolupament de la primera sessió.
   •  Identificació del conflicte i els temes que s'han de tractar.
   •  Desenvolupament dels temes (recerca d'alternatives).
   •  Procés d'acord.
   •  Identificació de les tècniques que s'han d'utilitzar en la mediació.

3. Aplicació de la mediació en altres àmbits d'actuació.
- Identificació dels diferents àmbits per a la mediació.
   •  Processos de mediació natural o informal.
   •  Processos de mediació educativa.
   •  Processos de mediació familiar.
   •  Processos de mediació laboral.
   •  Processos de mediació penal amb joves infractors.
   •  Processos de mediació penal.
   •  Processos de mediació internacional.

4. Procés de mediació en l'àmbit comunitari.
- Sistemàtica de mediació comunitària.
   •  Identificació de les característiques, els avantatges i els límits.
   •  Definició dels programes o serveis de mediació comunitaris.
   •  Desenvolupament de la mediació comunitària en l'àmbit veïnal, de barri o comunitari.
   •  Aplicació de la mediació comunitària en la prevenció de conflictes quotidians.
   •  Processos de construcció de pau, cohesió social i convivència ciutadana.
   •  Identificació del paper del mediador com a agent de canvi.
- Sistemàtica de mediació intercultural.
   •  Funcions i principis de la mediació intercultural.
   •  Desenvolupament de la mediació intercultural.
   •  Identificació del perfil i les habilitats del mediador intercultural.
   •  Processos de comunicació intercultural: elements i barreres de comunicació.

5. Desenvolupament de xarxes socials i derivació efectiva.
- Identificació dels processos de derivació.
- Valoració de casos mediables i no mediables.
- Derivació a la xarxa comunitària.
- Metodologies de derivació.
- Identificació dels recursos de la xarxa comunitària.
- Processos de seguiment.
- Competències del derivador.

Avaluació

Prova teòrica consistent en un test de 16 ítems d’elecció múltiple i un cas pràctic.

Criteris de valoració: 0,5 punts cada pregunta tipus test i 2 punts el cas pràctic Per aprovar la prova caldrà un nota igual o superior al 5.

Durada i lloc de realització: 1 hora a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

Prova pràctica: cas pràctic de mediació comunitària.

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements teòrics adquirits al llarg del curs
- Coherència en el desenvolupament del supòsit pràctic
- Desenvolupament del treball dins el temps establert
- Cura en l’aparença

Durada i lloc de realització: 1 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

229

Comparteix